Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2018

Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ A 212 - 18.12.2018) - ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ A 212 - 18.12.2018) 

Άρθρο 91


Άρθρο 91
Ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»
σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού
και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό
1. Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού που: α) είτε άμεσα είτε μέσω
νομικών τους προσώπων συμβλήθηκαν, το έτος 2011,
με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτο-
διοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ), για την παροχή υπηρεσιών του
«Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι» και β) κατά την έναρ-
ξη ισχύος του παρόντος, απασχολούν προσωπικό για την
παροχή την υπηρεσιών του Προγράμματος, με ενεργές
συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου
που έχουν παραταθεί μέχρι τις 31.12.2019, σύμφωνα με
το άρθρο 153 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107), δύνανται, μέχρι
τις 31.1.2019, να υποβάλουν προς έγκριση, στις οικείες
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αποφάσεις τροποποίησης
των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, που κα-
ταρτίζονται και ψηφίζονται, σύμφωνα με τη διαδικασία
του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) «Κώδικας Κατά-
στασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΚΚΔΚΥ)»
και σύστασηςοργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού
των ιδίων κλάδων και κατηγοριών και του ίδιου αριθμού,
με τις θέσεις του προσωπικού που απασχολείται στον οι-
κείο Ο.Τ.Α. ή σε νομικό πρόσωπο αυτού, κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος, στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Βοήθεια στο Σπίτι». Πλέον των οργανικών θέσεων που
συνιστώνται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο και
για την κάλυψη επίσης αναγκών του Προγράμματος «Βο-
ήθεια στο Σπίτι», με την απόφαση του πρώτου εδαφίου
συνιστώνται και οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού,
αριθμού ίσου με το επτά τοις εκατό (7%) αυτών, σε κλά-
δους και κατηγορίες επιλογής του οικείου Ο.Τ.Α. και πά-
ντως συναφείς με την παροχή των υπηρεσιών του Προ-
γράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», οι οποίες καλύπτονται
κατά τις αναλογίες και με τη διαδικασία που ορίζεται στο
άρθρο 3 του ν. 2643/1998 (A΄220). Ως προς τις αποφάσεις
τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας
που λαμβάνονται σύμφωνα με την παράγραφο αυτή,
δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 3 και 5 του άρθρου 10
του ν. 3584/2007 και δεν απαιτείται γνώμη του οικείου
Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Ο Συντονιστής της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης εγκρίνει τις αποφάσεις περί
τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας,
εντός μηνός από την υποβολή τους, με πράξη του, που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση των
αποφάσεων της παραγράφου 1, οι ενδιαφερόμενοι
Ο.Τ.Α. υποβάλλουν αίτημα για την πρόσληψη τακτικού
προσωπικού, προς κάλυψη των νέων οργανικών θέσε-
ων. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της πα-
ραγράφου 1, ως προς το σύνολο των προσλήψεων που
διενεργούνται σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, δεν
εφαρμόζεται το άρθρο 3 του ν. 2643/1998, οι παράγρα-
φοι 6 και 7 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) και
οι περιορισμοί του άρθρου 28 του ν. 2190/1994.

3. Κατά παρέκκλιση της περίπτωσης Β΄ της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 2190/1994, ως προς το σύνολο των
προσλήψεων τακτικού προσωπικού που πραγματοποι-
ούνται με την ειδική διαδικασία του παρόντος, η εμπειρία
στο αντικείμενο της θέσης, εφόσον έχει διανυθεί χω-
ρίς διακοπή μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, σε
αντίστοιχες θέσεις παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον φρο-
ντίδας ή κατ’ οίκον νοσηλείας ηλικιωμένων ανασφάλι-
στων, ΑμεΑ και οικονομικά αδύναμων πολιτών, στους
οικείους Ο.Τ.Α. ή σε νομικά πρόσωπα των οικείων Ο.Τ.Α.,
βαθμολογείται με δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα και
για συνολική εμπειρία μέχρι ογδόντα τέσσερις (84) μή-
νες. Υποψήφιοι που πληρούν το κριτήριο της εντοπιό-
τητας, όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση Δ΄ της παρ.
2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 δεν προτάσσονται
των υποψηφίων που αποδεικνύουν την ειδική εμπειρία
του προηγούμενου εδαφίου. Ως προς το σύνολο των
θέσεων του παρόντος, δεν απαιτούνται τα πρόσθετα
προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο άρθρο 27
του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39).
4. Όσοι διορίζονται στις θέσεις που συνιστώνται,
σύμφωνα με την παράγραφο 1, δεσμεύονται να υπη-
ρετήσουν στη θέση διορισμού τους επί τουλάχιστον
δέκα (10) έτη από το διορισμό τους και, μέχρι τη συ-
μπλήρωση του διαστήματος αυτού, δεν αναλαμβάνουν
καθήκοντα άλλα από εκείνα που αφορούν στην παροχή
των υπηρεσιών του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»
και δεν μετακινούνται, αποσπώνται ή μετατάσσονται
σε άλλες θέσεις.
5. Μέχρι τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διορι-
στέων στις οργανικές θέσεις που συνιστώνται σύμφωνα
με την παράγραφο 1, οι υπηρεσίες του Προγράμματος
«Βοήθεια στο Σπίτι» παρέχονται από τους απασχολού-
μενους με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου
χρόνου, που παρατάθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 153
του ν. 4483/2017. Με τη δημοσίευση των οριστικών πινά-
κων διοριστέων στις οργανικές θέσεις που συνιστώνται
σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι συμβάσεις ορισμένου
χρόνου του προηγούμενου εδαφίου λύονται αυτοδικαί-
ως και αζημίως, για τους οικείους Ο.Τ.Α. ή νομικά πρό-
σωπα αυτών.
6. Εργαζόμενοι που κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του
παρόντος, παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο του
Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» με συμβάσεις εξαρ-
τημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού ή νομικά πρόσωπα αυτών, κατατάσ-
σονται ή, όπου συντρέχει περίπτωση, μεταφέρονται σε
συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, στην ίδια ειδικότητα, στις οργανικές
μονάδες των οικείων Ο.Τ.Α. που ασκούν την αρμοδιότητα
της παραγράφου 1, εντός μηνός από τη δημοσίευση της
απόφασης τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 λαμβανομέ-
νης υπόψη της προϋπηρεσίας τους για κάθε συνέπεια.
Η κατάταξη ή μεταφορά του προηγούμενου εδαφίου
διενεργείται με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό
οργάνου, που εγκρίνεται από τον Συντονιστή της οικεί-
ας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
7. Για τη μισθολογική δαπάνη του προσωπικού που
στελεχώνει τις οργανικές θέσεις της παραγράφου 1, από
το 2020 και εφεξής, εγγράφεται ειδική πίστωση στον
προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία
αποδίδεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
στους δικαιούχους δήμους.
Ειδικά για το οικονομικό έτος 2019, η ανωτέρω μι-
σθολογική δαπάνη καλύπτεται από τις πιστώσεις του
Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» που προβλέπονται
στην παρ. 2 του άρθρου 153 του ν. 4483/2017, οι οποί-
ες μεταφέρονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου
Εσωτερικών και αποδίδονται με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών στους δικαιούχους δήμους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου