Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2017

Διευκολύνσεις και άδειες μητρότητας σε υπαλλήλους ΙΔΟΧ

Διευκολύνσεις και άδειες μητρότητας και ανατροφής τέκνου σε υπαλλήλους ΙΔΟΧ

  
Με ανακοίνωση του, το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, γνωστοποιεί τις διευκολύνσεις που παρέχονται στις υπαλλήλους Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) του Κράτους και των ΝΠΔΔ, βάσει του Αρθρου 89 του Π.Δ. 410/88 & Αρ. 11 του Ν. 2874/2000 (κύρωση του άρθρ. 7 της ΕΓΣΣΕ 1993 και του άρθρ. 7 της ΕΓΣΣΕ 2000-2001).
Ειδικότερα στην ανακοίνωση σημειώνεται:
Στις υπαλλήλους οι οποίες κυοφορούν, χορηγείται άδεια κύησης και λοχείας με πλήρεις αποδοχές οκτώ (8) εβδομάδες πριν (άδεια κύησης) και εννέα (9) εβδομάδες μετά (άδεια λοχείας) τον τοκετό. Η τήρηση των χρονικών διαστημάτων είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που η εργαζόμενη γεννήσει πρόωρα, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται μετά τον τοκετό, έτσι ώστε ο χρόνος της άδειας να φθάνει συνολικά τις δεκαεπτά (17) εβδομάδες.
ΑΔΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΠ άρθρο 10 της ΕΓΣΣΕ (2000-2001).
Στον πατέρα υπάλληλο χορηγείται άδεια δύο (2) ημε­ρών σε περίπτωση γέννησης τέκνου.
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ
ΣΤΟΥΣ/ΣΤΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ
Άρθρο 89 του Π.Δ. 410/88, άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ 1993, άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ 2002-2003 το οποίο κυρώθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3144/03, άρθρα 8 & 9 της ΕΓΣΣΕ 2004-2005 και άρθρο 2 της ΕΓΣΣΕ 2014.
ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Ή ΑΔΕΙΑ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
Οι γονείς υπάλληλοι δικαιούνται για χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών από τη λήξη της άδειας λοχείας, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μια (1) ώρα κάθε ημέρα από την εργασία τους. Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο (2) ώρες ημερησίως για τους πρώτους 12 μήνες και κατά μία (1) ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες. Το μειωμένο ωράριο μπορεί να χορηγηθεί και ως συνεχόμενη άδεια εφόσον το ζητήσει ο/η υπάλληλος και συμφωνήσει ο εργοδότης. Στην περίπτωση αυτή, η διάρκεια της άδειας συναρτάται με την ημερομηνία λήξης της σύμβασης, σε συνδυασμό με αυτή της γέννησης του τέκνου.
Άρθρο 50 του ν. 4075/2012:
ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΟΥ
Χορηγείται γονική άδεια ανατροφής, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, άνευ αποδοχών, μέχρι το παιδί να φθάσει την ηλικία των έξι (6) ετών. Τη γονική άδεια ανατροφής δικαιούται και ο εργαζόμενος ο οποίος υιοθετεί ή αναδέχεται τέκνο ηλικίας έως έξι (6) ετών. Η άδεια χορηγείται μετά την περαίωση της διαδικασίας υιοθεσίας ή αναδοχής, ενώ τμήμα αυτής μπορεί να χορηγείται, με αίτηση του εργαζόμενου και στο προ της ολοκλήρωσης των ως άνω διαδικασιών διάστημα. Το ανωτέρω δικαίωμα ισχύει μέχρι τα οκτώ (8) έτη του παιδιού, σε περίπτωση που η διαδικασία υιοθεσίας ή αναδοχής δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ηλικία των έξι (6) ετών αυτού.
Άρθρο 23 του Π.Δ. 410/88 & Άρθρο 9 του Ν. 1483/84, παρ. 5 άρθρο 20 του Ν. 3896/2010 και αρ. 4 ΕΓΣΣΕ 2008-2009
ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
Χορηγείται για κάθε παιδί ηλικίας μέχρι 16 ετών που παρακολουθεί μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης, άδεια ορισμένων ωρών ή ολόκληρης ημέρας κάθε φορά, μέχρι την συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών, κάθε ημερολογιακό έτος.
Άρθρο 51 παρ. 2 του Ν. 4075/2012 και άρθρο 11 της ΕΓΣΣΕ 2000-2001, άρθρο 7 του Ν. 1483/1984, άρθρο 22 του Ν. 3488/2006 και άρθρο 5 της ΕΓΣΣΕ 2008-2009
Χορηγείται άδεια χωρίς αποδοχές σε περίπτωση νοσηλείας τέκνων. Επίσης άδεια χωρίς αποδοχές, σε περίπτωση ασθένειας του παιδιού
Άρθρο 7 ΕΓΣΣΕ 2002- 2003
ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
Χορηγείται στους υπαλλήλους που έχουν χηρέψει και στον άγαμο (η) γονέα, που έχει την επιμέλεια του παιδιού έως δώδεκα (12) ετών, επιπλέον άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Για τρία (3) παιδιά και άνω, χορηγείται επιπλέον άδεια οκτώ (8) εργάσιμων ημερών.
Άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ 2008-2009
ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΓΟΝΕΙΣ
Όλες οι διατάξεις των Εθνικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Διαιτητικών Αποφάσεων που είναι σε ισχύ και αφορούν στην προστασία της οικογένειας και στη διευκόλυνση των εργαζομένων, που είναι φυσικοί ή θετοί γονείς, εφαρμόζονται αναλόγως και στους ανάδοχους γονείς.
πηγή:aftodioikisi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου