Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

ΤΟ ΦΕΚ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ Γ' ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2017ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΦΕΚ 4069 τεύχ. Β 23/11/2017


23 Νοεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4069


Μεταφορά ποσού στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α) για
τη χρηματοδότηση της Γ΄ δόσης του προγράμμα-
τος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα
από 1.1.2017 - 31.12.2017............................................................................................
.......................................................................................................................................

1. Εγκρίνουμε την μεταφορά του ποσού των οκτώ
εκατομμυρίων ευρώ (8.000.000,00 €) από το Α.ΚΑ.ΓΕ.
στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοί-
κησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) για την κάλυψη της Γ΄ δόσης που
αφορά στο 20% του εκτιμώμενου συνολικού ποσού των
40.000.000,00 ευρώ που αναλογεί στο Α.Κ.Α.ΓΕ. για τις
υπηρεσίες του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» που
παρασχέθηκαν και θα παρασχεθούν για την περίοδο από
1.1.2017- 31.12.2017 στους συνταξιούχους του Ενιαίου
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).
2. Η μεταφορά του ποσού στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. θα γίνει
από τον Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης - Εισφορά
Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) του Ασφαλιστικού
Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.), ο οποίος
τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος (αριθ. λογ. 261 45
156), με έκδοση επιταγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 12 της αριθ. Φ.80000/οικ. 12445/2646/10.8.2012
(Β΄ 2371) κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονομικών
«Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής
Λειτουργίας του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης
Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.)» .
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2017

Οι Υπουργοί

Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής
 Αλληλεγγύης                                                                          Αναπληρωτής Υπουργός
                                                                                                 Οικονομικών
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ                                   
                                                                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου