Τρίτη, 6 Μαρτίου 2012


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 465
24 Φεβρουαρίου 2012
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιει−
νής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν.
4024/2011 (ΦΕΚ 226/A΄/27−10−2011). .................................... 1
Μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντο−
λή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα της Γενι−
κής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών
Θεμάτων, στους Προϊσταμένους των Γενικών Δι−
ευθύνσεων Διοικητικής Υποστήριξης, Τελωνείων
και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), Γενικού
Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) και Οικονομικής Επι−
θεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών. ................. 2
Αναστολή λειτουργίας Δ.Ο.Υ. ..................................................... 3
Μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντο−
λή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμμα−
τέα της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και
Τελωνειακών Θεμάτων του Υπουργείου Οικονο−
μικών. ........................................................................................................ 4
Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης. ............................ 5
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ.2/16519/0022 (1)
Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής
εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011
(ΦΕΚ 226/A΄/27−10−2011).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ −
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ −
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 90 του
Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22−4−2005) «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα».
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του N.
4024/2011 (ΦΕΚ 226/A/27−10−2011).
3. Την αριθμ. Φ10221/οικ.26816/929/30−11−2011 (ΦΕΚ 2778/
Β΄/2−12−2011) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοι−
νωνικής Ασφάλισης περί καθορισμού των βαρέων και
ανθυγιεινών εργασιών.
4. Την αριθμ. Υ25/6−12−2011 (ΦΕΚ 2792/Β΄/8−12−2011)
απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμο−
διοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών
Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου.
5. Την αριθμ. 23564/25−11−2011 (ΦΕΚ 2741/Β΄/25−11−2011)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικη−
τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης, Κωνσταντίνο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη».
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης
απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 132.000.000 ευρώ
περίπου για το 2012 και 200.000.000 ευρώ περίπου για
κάθε ένα από τα επόμενα έτη, σε βάρος του Κ.Α.Ε.
0225 του κρατικού προϋπολογισμού, του Κ.Α.Ε. 0251 των
προϋπολογισμών των Ν.Π.Δ.Δ. και των οικείων κωδικών
των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε το μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης και
ανθυγιεινής εργασίας για τους μόνιμους και δόκιμους
πολιτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου
(ΙΔΑΧ − ΙΔΟΧ) του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Α΄ και
Β΄ βαθμού ανά κατηγορία ως εξής:
α) Κατηγορία Α΄ σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
β) Κατηγορία Β΄ σε εβδομήντα (70) ευρώ.
γ) Κατηγορία Γ΄ σε τριάντα πέντε (35) ευρώ.
2. Στην κατηγορία Α΄ περιλαμβάνονται οι κάτωθι ει−
δικότητες:
α) Το προσωπικό νοσηλευτικής υπηρεσίας, εργαστηρί−
ων και καθαριότητας, οι απασχολούμενοι αποκλειστικά
σε ακτινολογικούς θαλάμους και εμφανίσεις, οι οδηγοί
και βοηθοί ασθενοφόρων − διασώστες και οι συντηρη−
τές πειραματόζωων των Νοσοκομείων, των Μονάδων
Κοινωνικής Φροντίδας της Χώρας, του Εθνικού Κέντρου
Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), των Κέντρων Υγείας, των
83838384 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Κέντρων Ψυχικής Υγείας, των Ν.Π.Δ.Δ. του Τομέα Πρό−
νοιας και των Αγροτικών Ιατρείων τα οποία υπάγονται
στα Δημόσια Νοσοκομεία.
Οι Θαλαμηπόλοι Ψυχιατρικών Νοσοκομείων και Κλι−
νικών.
β) Οι απασχολούμενοι στην Α’ Ζώνη του Εθνικού Κέ−
ντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και της
Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.).
γ) Το προσωπικό που απασχολείται στη συγκομιδή και
αποκομιδή, μεταφορά, διαλογή, επιστασία, καταστροφή
απορριμμάτων σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής
των μέσων καθαριότητας και με το πλύσιμο αυτών, κα−
θώς και οι οδοκαθαριστές, οι εργάτες αφοδευτηρίων, οι
χειριστές μηχανικών σαρώθρων, οι εργάτες ταφής και
εκταφής νεκρών, οι καθαριστές οστών, οι εργάτες και
τεχνίτες ασφαλτόστρωσης, οι τοποθετητές μαρμάρων
και πλακών, οι κατεργαστές και κόπτες μαρμάρων, οι
σφαγείς και εκδορείς ζώων και πτηνών, οι εναερίτες
ηλεκτρολόγοι, οι εργάτες και τεχνίτες αποχέτευσης,
οι οδηγοί ανοιχτών φορτηγών και βαρέων φορτηγών
μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και λεωφορείων και
οι χειριστές μηχανημάτων έργου.
δ) Το προσωπικό των σωφρονιστικών και αναμορ−
φωτικών καταστημάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
ε) Οι οδηγοί ειδικών οχημάτων μεταφοράς πυρομα−
χικών και ειδικών εύφλεκτων καυσίμων.
3. Στην κατηγορία Β΄ περιλαμβάνονται οι κάτωθι ει−
δικότητες:
α) Το τεχνικό προσωπικό και το προσωπικό που εργά−
ζεται στην εστίαση και στον ιματισμό των Νοσοκομείων,
των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της Χώρας, του
Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), των Κέ−
ντρων Υγείας, των Κέντρων Ψυχικής Υγείας, των Ν.Π.Δ.Δ.
του Τομέα Πρόνοιας και των Αγροτικών Ιατρείων τα
οποία υπάγονται στα Δημόσια Νοσοκομεία.
β) Οι απασχολούμενοι στη Β΄ Ζώνη του Εθνικού Κέ−
ντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και της
Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.).
γ) Το απασχολούμενο προσωπικό στα εργαστήρια
Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας και Περιγραφικής
Ανατομικής των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών.
δ) Οι χημικοί, βοηθοί χημικοί, και αναλυτές οι οποίοι
απασχολούνται αποκλειστικά σε εργαστήρια.
ε) Οι εργαζόμενοι αποκλειστικά στην πίστα αερολι−
μένων.
στ) Οι ηλεκτρονικοί και τεχνίτες αεροσκαφών, οι Μη−
χανολόγοι (Δεξαμενιστές, Διανάκτες Καυσίμων, Ελα−
σματουργοί, Επενδυτές λεβήτων, εφαρμοστές, ηλε−
κτροσυγκολλητές, λεβητοποιοί, λεμβουργοί, λιπαντές,
μηχανικοί αυτοκινήτων, μηχανικοί εσωτερικής καύσεως,
μηχανικοί οχημάτων, μηχανοτεχνίτες, οξυγονοκολλητές,
οπλουργοί, πυροτεχνουργοί, σιδηρουργοί, συγκολλητές
μετάλλων, συντηρητές μηχανημάτων, σφυροκοπανιστές,
τεχνίτες αεροσκαφών, τεχνίτες αυτοκινήτων και οχη−
μάτων, τεχνίτες ελαστικών, τεχνίτες ταπετσαρίας, τε−
χνίτες σωστικών μέσων, τεχνίτες φρένων, τορναδόροι,
τορνευτές, υφαλοχρωματιστές, φανοποιοί, χαλκουργοί,
τεχνίτες οργάνων ακριβείας, χειριστές μηχανών και ει−
δικών μηχανημάτων, χειριστές μηχανημάτων αμμοβο−
λής, χύτες μετάλλων, ψυκτικοί, τεχνίτες Η/Ν συσκευών,
τεχνίτες υδραυλικών συστημάτων), οι Ηλεκτρολόγοι
(εναερίτες, ηλεκτροσυγκολλητές εσωτερικών εγκα−
ταστάσεων, ηλεκτροτεχνίτες αυτοκινήτων, ψυκτικοί,
ηλεκτρολόγοι αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγοι εγκαταστά−
σεων) που απασχολούνται στους Ναυστάθμους, στο
Στρατηγείο Διοικήσεως Ανατολικής Μεσογείου (ΣΔΑΜ),
στη Διοίκηση Ελικοπτέρων (ΔΕΝ) και σε συνεργεία των
εγκαταστάσεων του Πολεμικού Ναυτικού.
ζ) Οι ειδικευμένοι εργάτες λιμένων, οι εργάτες υπο−
βρύχιων φραγμάτων, οι μανουβραδόροι και οι ναυτερ−
γάτες των Ναυστάθμων, λιμενικών εγκαταστάσεων και
πλοίων.
η) Οι τεχνολόγοι μηχανικοί ΑΦ−ΕΠ, οι τεχνικοί ΑΦ−ΕΠ
και οι χημικοί μεταλλουργοί του ΓΕΑ.
4. Στην κατηγορία Γ’ περιλαμβάνονται οι κάτωθι ει−
δικότητες:
α) Οι απασχολούμενοι στην Γ΄ Ζώνη του Εθνικού Κέ−
ντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και της
Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.).
β) Το προσωπικό της Υπηρεσίας Εκτύπωσης Εντύ−
πων και Αξιών του Δημοσίου (Υ.Ε.Ε.Α.Δ.) και το προσω−
πικό του Εθνικού Τυπογραφείου που απασχολούνται
αποκλειστικά με τυπογραφικές εργασίες, καθώς και
το προσωπικό των Τμημάτων Φωτοστοιχειοθεσίας και
Τυπογραφικής Διαμόρφωσης των Ηλεκτρονικών και
Εντύπων Εκδόσεων και Εκτύπωσης και Βιβλιοδετικών
Εργασιών της Διεύθυνσης Στατιστικής Πληροφόρησης
και Εκδόσεων της πρώην Γενικής Γραμματείας Εθνικής
Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (ΕΛΣΤΑΤ).
γ) Το προσωπικό των Τυπογραφείων του ΓΕΣ, ΓΕΝ και
ΓΕΑ που απασχολείται αποκλειστικά με τη βιβλιοδεσία,
εκτύπωση και τυπογραφικές εργασίες.
5. Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
που προβλέπεται από την παράγραφο 1 της παρούσας
απόφασης δεν καταβάλλεται στο διοικητικό προσωπικό
των φορέων που αναφέρονται σε αυτήν.
6. Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται με την απαραί−
τητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν
υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους
χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την κα−
ταβολή του. Επίσης καταβάλλεται και για όσο διάστημα
οι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (κα−
νονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές μικρής
διάρκειας έως δύο (2) μηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων
με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατρο−
φής παιδιού), σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι
(6) ημέρες κατ’ έτος, καθώς και αυτής που χορηγείται
από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του Δημοσίου,
πανεπιστημιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηματισμούς
του Ι.Κ.Α. και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί
νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται με σχετικά
παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λπ.).
Για τη συνδρομή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων
εκδίδεται κάθε μήνα βεβαίωση του οικείου προϊσταμέ−
νου, η οποία συνοδεύει τη μισθοδοτική κατάσταση.
Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων, για
οποιονδήποτε λόγο (όπως ενδεικτικά μετακίνηση, από−
σπαση, μετάθεση, μετάταξη, διάθεση) από τα καθήκο−
ντα, τις θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν
τη χορήγησή του, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή
του με ευθύνη του οικείου προϊσταμένου.ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8385
Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 1/5/2012, να δημοσι−
ευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2012
OI YΠΟΥΡΓΟΙ
 ΥΦΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
 ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
 ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Aριθμ. Δ6Α 1032944 ΕΞ2012 F (2)
Μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή
Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμ−
ματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων,
στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων Δι−
οικητικής Υποστήριξης, Τελωνείων και Ειδικών Φόρων
Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), Γενικού Χημείου του Κράτους
(Γ.Χ.Κ.) και Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργεί−
ου Οικονομικών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 41, 50, 51, 54 και 90 του κώδικα νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο
οποίος κυρώθηκε με το άρθρο «πρώτο» του Π.Δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄/98),
β) του άρθρου 81 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρο−
νισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄/101),
γ) του Π.Δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι−
κονομικών» (Α΄/128), όπως ισχύει,
δ) του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας
και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και
μετονομασία τους σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας» μετατροπή του Υπουργείου
Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονί−
ας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής»
(Α΄/213),
ε) του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄/221).
στ) του άρθρου 13 του Ν. 3470/2006 «Εθνικό Συμβούλιο
Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»
(Α΄/132).
2. Την αριθμ. Υ25/6−12−2011 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή
Οικονόμου» (Β΄/2792).
3. Την αριθμ. 1086421/2042/0006/30.11.1990 κοινή από−
φαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οι−
κονομικών «Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων
του Υπουργείου Οικονομικών από τον περιορισμό των
υπογραφών της παρ. 1 του άρθρου 81 του Ν. 1892/1990»
(Β΄/756).
4. Την ανάγκη να διασφαλισθεί η εύρυθμη και αποδο−
τική λειτουργία των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικο−
νομικών, επί των οποίων ασκούμε αρμοδιότητες, καθώς
και η ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων που έχουν
ανατεθεί σ’ αυτές.
5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Μεταβιβάζουμε στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής
Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων,
καθώς και στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύν−
σεων Διοικητικής Υποστήριξης, Τελωνείων και Ειδικών
Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), Γενικού Χημείου του Κρά−
τους (Γ.Χ.Κ.) και Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουρ−
γείου Οικονομικών την εξουσία να υπογράφουν «Με
Εντολή Υπουργού» τις πιο κάτω πράξεις:
Άρθρο 1
Γενικός Γραμματέας Φορολογικών
και Τελωνειακών Θεμάτων
α) Αποφάσεις θέσπισης κανονισμού λειτουργίας και
καθηκόντων του προσωπικού, καθώς και περιγραφής
θέσεων εργασίας υπηρεσιών αρμοδιότητας του, στις
περιπτώσεις που προβλέπεται αυτή η δυνατότητα από
εξουσιοδοτική διάταξη.
β) Αποφάσεις καθορισμού ή ανακαθορισμού οργανι−
κών θέσεων προσωπικού κατά κατηγορία, κλάδο και
ειδικότητα, καθώς και κατανομής ή ανακατανομής τους
στις οργανικές μονάδες.
γ) Αποφάσεις σύστασης Γραφείων υποκείμενων σε
οργανικές μονάδες οποιουδήποτε επιπέδου, στις περι−
πτώσεις που προβλέπεται η δυνατότητα από εξουσιο−
δοτική διάταξη.
δ) Αποφάσεις ορισμού μελών των Α΄, Β΄, Γ΄, Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄
και του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών Ειδικών Επι−
τροπών Αξιολόγησης της βαθμολογίας των εκθέσεων
αξιολόγησης των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομι−
κών (παρ. 4 του άρθρου 54 του Ν. 1943/1991 −Α΄/ 50).
ε) Αποφάσεις καθορισμού και ανακαθορισμού του
τύπου και του περιεχομένου των χρησιμοποιούμενων
εντύπων από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομι−
κών, αρμοδιότητάς του.
στ) Αποφάσεις διαπίστωσης απαλλαγής από τα κα−
θήκοντα της θέσης του Ελεγκτή Βεβαίωσης και Ανα−
γκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους και
επαναφορά στην Υπηρεσία από όπου προέρχεται.
ζ) Πράξεις εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων θεμάτων
υπηρεσιών αρμοδιότητάς του.
η) Αποφάσεις για τη χορήγηση νομικής υπεράσπισης
υπαλλήλων σε ποινικές δίκες.
θ) Ερωτήματα προς το Ν.Σ.Κ. επί θεμάτων αρμοδι−
ότητας της Διεύθυνσης Οργάνωσης και επί θεμάτων
οργάνωσης αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Προσωπι−
κού και Τεχνικής Υποστήριξης του Γ.Χ.Κ., καθώς και
επί όλων των θεμάτων των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς
του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου