Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2012

«Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών».ΚΥΑ οικ. 2/13917/0022/17.02.2012 (ΦΕΚ 414/23.02.2012 τεύχος Β')

«Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών».ΚΥΑ οικ. 2/13917/0022/17.02.2012 (ΦΕΚ 414/23.02.2012 τεύχος Β')

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 και 4 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 226 Α').
2.Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α').
3.Τις διατάξεις του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α') και τις διατάξεις του π.δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147 Α').
4.Τις διατάξεις του π.δ. 110/2011 (ΦΕΚ 243 Α').
5.Την αριθμ. Υ25/6-12-2011 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (ΦΕΚ 2792 Β').
6.Την αριθμ. 23564/25-11-2011 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη» (ΦΕΚ 2741 Β').
7.Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη, το ύψος της οποίας δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί.
αποφασίζουμε:
1.Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. καθώς και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί λαμβάνουν το βασικό μισθό που αντιστοιχεί στον εισαγωγικό βαθμό της κατηγορίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α).
2.Για τη μισθολογική εξέλιξη του ανωτέρω προσωπικού στα Μ.Κ. του άρθρου 12 του ανωτέρω νόμου, λαμβάνεται υπόψη χρόνος προϋπηρεσίας μέχρι επτά (7) έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 6 του ίδιου νόμου.
3.Πέραν του βασικού μισθού, οι ανωτέρω δικαιούνται τα επιδόματα και τις παροχές, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 15, 16, 17 και 20, του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α), εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησής τους. Για τυχόν περικοπή των αποδοχών των ανωτέρω εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 23 του ανωτέρω νόμου. Για το προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του νέου μισθολογίου (1-11-2011), εφαρμογή έχουν και οι διατάξεις του άρθρου 29 παρ.2 του ίδιου νόμου
4.Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1-11-2011 και από την ημερομηνία αυτή παύουν να ισχύουν οι αριθμ. 2/5916/0022/2-2-2004 (ΦΕΚ 214 Β') και 2/7093/0022/5-2-2004 (ΦΕΚ 215 Β') Κ.Υ.Α., καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση (υπουργική απόφαση κ.λ.π.) που καθορίζει αποδοχές του με οποιαδήποτε ιδιότητα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή διάρκεια του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ                                                                                                         

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

Εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου
Στις διατάξεις του συστήματος βαθμολογικών προαγωγών και μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων του ν. 4024/2011, υπάγονται οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) των ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) (παρ 1 άρθρο 4 ν. 4024/2011)
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται ανάλογα οι αποδοχές του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α..(παρ 2 άρθρο 22 ν. 4024/2011)Η απόφαση αυτή εκδίδεται εντός διαστήματος ενός μηνός από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του Κεφαλαίου 2 του ν. 4024/2011 και ισχύουν από την ημερομηνία αυτή.(παρ 4 άρθρο 22 ν. 4024/2011)
Συνεπώς έως την έκδοση της ανωτέρω ΚΥΑ οι υπάλληλοι ορισμένου χρόνου συνεχίζουν να μισθοδοτούνται όπως και πριν την 1/11/11.Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης δημοσιεύτηκεη υπ’ αριθ. 2/13917/0022/17-2-2012 (ΦΕΚ 414 Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση Καθορισμού αποδοχών του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.Η εν λόγω Απόφαση ισχύει από 01.11.2011.
Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής:
Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. καθώς και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί λαμβάνουν το βασικό μισθό που αντιστοιχεί στον εισαγωγικό βαθμό της κατηγορίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις τωνάρθρων 12 και 13 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α).
Με την υπ’ αριθ.οικ. 2/17589/0022/29.02.2012Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, επισημαίνεται ότι το εν λόγω προσωπικό δεν κατατάσσεται βαθμολογικά αλλά μόνο μισθολογικά.
Ο βαθμός στην περίπτωση των υπαλλήλων ορισμένου χρόνου μας ενδιαφέρει μόνο μισθολογικά.
Για τη μισθολογική εξέλιξη του ανωτέρω προσωπικού στα Μ.Κ.του άρθρου 12 του ανωτέρω νόμου, λαμβάνεται υπόψη χρόνος προϋπηρεσίας μέχρι επτά (7) έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις τωνπαρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 6 του ίδιου νόμου.
Πέραν του βασικού μισθού, οι ανωτέρω δικαιούνται τα επιδόματα και τις παροχές, που προβλέπονται από τις διατάξεις τωνάρθρων 15, 16, 17 και 20, του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α), εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησής τους. Δηλαδή:
-Επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και απομακρυσμένων παραμεθόριων περιοχών. (Άρθρο15)
-Επιδόματα Εορτών και Αδείας. (Άρθρο16)
-Οικογενειακή παροχή. (Άρθρο17)
-Υπερωριακή εργασία. (Άρθρο20)
Από τα παραπάνω συνάγονται τα εξής:
Υπάλληλοι οι οποίοι ήδη υπηρετούσαν την 1/11/11 θα καταταγούν ως εξής στα μισθολογικά κλιμάκια:
Υπολογίζεται έως την 1/11/2011 το σύνολο της προϋπηρεσίας που είχαν και μπορεί να προσμετρηθεί ως προϋπηρεσία στο Δήμο. Από αυτά τα χρόνια το μέγιστο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι 7 χρόνια. Δηλαδή εάν ένας υπάλληλος είχε συνολικά εννιά χρόνια προϋπηρεσία μπορούν να προσμετρηθούν ως προϋπηρεσία στο Δήμο για την μισθολογική του κατάταξη, τότε θα προσμετρηθούν μόνο τα εφτά χρόνια. Εάν έχει λιγότερα (πχ τέσσερα χρόνια θα προσμετρηθούν και τα τέσσερα χρόνια)
Σε κάθε περίπτωση για τους υπηρετούντες υπαλλήλους ορισμένου χρόνου η κατάταξη θα γίνει την 1/11/11 και εάν στη συνέχεια αλλάξει κλιμάκιο επειδή συμπλήρωσε τον απαιτούμενο χρόνο (πχ την 1η Φεβρουαρίου του 2012) τότε θα γίνει η αλλαγή αυτή με κατάταξη στο επόμενο κλιμάκιο. Δηλαδή, ο εν λόγω υπάλληλος θα μισθοδοτηθεί με το κλιμάκιο της αρχικής του κατάταξης (το ανώτατο 7 χρόνια) από 1/11/11 έως και 31/01/2012 και με το επόμενο κλιμάκιο από τον Φεβρουάριο και μετά.
Υπάλληλοι ορισμένου χρόνου που προσλαμβάνονται μετά την 1/11/2011
Το σύνολο της προϋπηρεσίας που είχαν και μπορεί να προσμετρηθεί ως προϋπηρεσία στο Δήμο υπολογίζεται την ημερομηνία πρόσληψής τους. Κατά τα λοιπά είναι όλα τα ίδια με τους υπαλλήλους που υπηρετούσαν κατά την 1/11/2011.
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι οι υπάλληλοι ορισμένου χρόνου έχουν όλοι μία οροφή που μπορούν να φτάσουν, όσο αφορά το μισθολογικό τους κλιμάκιο. Η οροφή αυτή είναι τα εφτά χρόνια συν τους μήνες που θα απασχοληθούν (μέχρι οχτώ μήνες κατ’ ανώτατο).
Συγκεκριμένα το τελικό μισθολογικό κλιμάκιο στο οποίο μπορεί να καταταγεί ένας νεοπροσληφθείς υπάλληλος, όλων των κατηγοριών (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 8 μηνών, χωρίς μεταπτυχιακές - διδακτορικές σπουδές, είναι το 2οΜ.Κ. του Ε βαθμού.
Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, που μπορεί να ξεπεράσει τους 8 μήνες (εργαζόμενοι σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα -άρθρο 21 παρ. 3 του ν. 2190/94). Στις περιπτώσεις αυτές η αρχική κατάταξη θα γίνει όπως στους υπόλοιπους αλλά μπορεί να συνεχίσουν να εξελίσσονται μισθολογικά και πάνω από την οροφή που περιγράφηκε ανωτέρω, διότι η απασχόληση θα συνεχίζεται. Συνεπώς, μπορεί π.χ. ένας υπάλληλος ΠΕ να έχει ήδη προϋπηρεσία 10 ετών και να προσληφθεί για απασχόληση σε ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, το οποίο θα διαρκέσει πέντε χρόνια. Στο εν λόγω παράδειγμα ο υπάλληλος με την πρόσληψή του (π.χ. τον Ιανουάριο του 2012) θα λάβει τις αποδοχές του 2ου μισθολογικού κλιμακίου του Ε βαθμού, ενώ κατά τον πέμπτο χρόνο εργασίας του (δηλαδή τον Ιανουάριο του 2016) θα λαμβάνει τις αποδοχές του 1ου μισθολογικού κλιμακίου του Δ βαθμού.
Οι μικτές αποδοχές, ανά κατηγορία και ανάλογα με την προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται έχουν ως εξής, χωρίς μεταπτυχιακές - διδακτορικές σπουδές:


Κατηγορία ΥΕέτη προυπηρεσίας
βαθμός
Ποσό σε €
μισθολογικό κλιμάκιο
0 έως 1
ΣΤ
780
ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤ ΒΑΘΜΟΥ
1 έως 2
ΣΤ
780
ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤ ΒΑΘΜΟΥ
2 έως 3
Ε
858
ΒΑΣΙΚΟΣ Ε ΒΑΘΜΟΥ
3 έως 4
Ε
858
ΒΑΣΙΚΟΣ Ε ΒΑΘΜΟΥ
4 έως 5
Ε
875
1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Ε βαθμού
5 έως 6
Ε
875
1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Ε βαθμού
6 έως 7
Ε
893
2ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Ε βαθμού
7 έως 8
Ε
893
2ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Ε βαθμού
Κατηγορία ΔΕέτη προυπηρεσίας
βαθμός
Ποσό σε €
μισθολογικό κλιμάκιο
0 έως 1
ΣΤ
858
ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤ ΒΑΘΜΟΥ
1 έως 2
ΣΤ
858
ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤ ΒΑΘΜΟΥ
2 έως 3
Ε
944
ΒΑΣΙΚΟΣ Ε ΒΑΘΜΟΥ
3 έως 4
Ε
944
ΒΑΣΙΚΟΣ Ε ΒΑΘΜΟΥ
4 έως 5
Ε
963
1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Ε βαθμού
5 έως 6
Ε
963
1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Ε βαθμού
6 έως 7
Ε
982
2ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Ε βαθμού
7 έως 8
Ε
982
2ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Ε βαθμού
Κατηγορία ΤΕέτη προυπηρεσίας
βαθμός
Ποσό σε €
μισθολογικό κλιμάκιο
0 έως 1
ΣΤ
1.037
ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤ ΒΑΘΜΟΥ
1 έως 2
ΣΤ
1.037
ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤ ΒΑΘΜΟΥ
2 έως 3
Ε
1.141
ΒΑΣΙΚΟΣ Ε ΒΑΘΜΟΥ
3 έως 4
Ε
1.141
ΒΑΣΙΚΟΣ Ε ΒΑΘΜΟΥ
4 έως 5
Ε
1.164
1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Ε βαθμού
5 έως 6
Ε
1.164
1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Ε βαθμού
6 έως 7
Ε
1.187
2ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Ε βαθμού
7 έως 8
Ε
1.187
2ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Ε βαθμού
Κατηγορία ΠΕέτη προυπηρεσίας
βαθμός 
Ποσό σε €
μισθολογικό κλιμάκιο
0 έως 1
ΣΤ
1.092
ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤ ΒΑΘΜΟΥ
1 έως 2
ΣΤ
1.092
ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤ ΒΑΘΜΟΥ
2 έως 3
Ε
1.201
ΒΑΣΙΚΟΣ Ε ΒΑΘΜΟΥ
3 έως 4
Ε
1.201
ΒΑΣΙΚΟΣ Ε ΒΑΘΜΟΥ
4 έως 5
Ε
1.225
1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Ε βαθμού
5 έως 6
Ε
1.225
1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Ε βαθμού
6 έως 7
Ε
1.250
2ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Ε βαθμού
7 έως 8
Ε
1.250
2ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Ε βαθμού

Διδακτορικό - Μεταπτυχιακό
:Για τη μισθολογική εξέλιξη του ανωτέρω προσωπικού στα Μ.Κ.του άρθρου 12 του Ν. 4024/2011, λαμβάνεται υπόψη χρόνος προϋπηρεσίας μέχρι επτά (7) έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις τωνπαρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 6 του ίδιου νόμου. Στην παρ. 4 του άρθρου 6 του νόμου αυτού, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι: "Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματοςσυναφούς με τα αντικείμενα, στα οποία είναι δυνατόν, κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους, να απασχοληθούν, κατατάσσονται, ως δόκιμοι στο Βαθμό Δ.Οι κάτοχοι αναγνωρισμένουμεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, συναφούς με τα αντικείμενα, στα οποία είναι δυνατόν, κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους, να απασχοληθούν, κατατάσσονται, ως δόκιμοι στο  Βαθμό Ε.Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κατατάσσονται, ως μόνιμοι, στο Βαθμό Δ. Ο χρόνος φοίτησης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), με την αποφοίτησή τους, θεωρείται ως χρόνος επιτυχούς δοκιμαστικής υπηρεσίας."
Συνεπώς, για τους υπαλλήλους ορισμένου χρόνου με τα ανωτέρω προσόντα, ισχύουν οι εξής Πίνακες:
Υπάλληλος ορισμένου χρόνου ΠΕ με διδακτορικό
Προϋπηρεσία σε έτη
Αποδοχές (χωρίς επιδόματα)

0 έως 2
1.381 ευρώ (δηλαδή αποδοχές που αντιστοιχούν στο βασικό μισθό του Δ βαθμού)

2 έως 4
1.409 ευρώ (δηλαδή αποδοχές που αντιστοιχούν στο 1ο Μ.Κ. του Δ βαθμού)

4 έως 6
1.437 ευρώ (δηλαδή αποδοχές που αντιστοιχούν στο 2ο Μ.Κ. του Δ βαθμού)

6 έως 7
1.466 ευρώ (δηλαδή αποδοχές που αντιστοιχούν στο 3ο Μ.Κ. του Δ βαθμού)


Υπάλληλος ορισμένου χρόνου ΠΕ με μεταπτυχιακό
Προϋπηρεσία σε έτη
Αποδοχές (χωρίς επιδόματα)

0 έως 2
1.201 ευρώ (δηλαδή αποδοχές που αντιστοιχούν στο βασικό μισθό του Ε βαθμού)

2 έως 4
1.225 ευρώ (δηλαδή αποδοχές που αντιστοιχούν στο 1ο Μ.Κ. του Ε βαθμού)

4 έως 6
1.250 ευρώ (δηλαδή αποδοχές που αντιστοιχούν στο 2ο Μ.Κ. του Ε βαθμού)

6 έως 7
1.381 ευρώ (δηλαδή αποδοχές που αντιστοιχούν στο βασικό μισθό του Δ βαθμού)

Περικοπή αποδοχών
Για τυχόν περικοπή των αποδοχών των ανωτέρω εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 23 του ανωτέρω νόμου.
Περιπτώσεις μείωσης ή αύξησης αποδοχών
Για το προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του νέου μισθολογίου (1-11-2011), εφαρμογή έχουν και οι διατάξεις του άρθρου 29 παρ.2 του ίδιου νόμου (περιπτώσεις που προκύπτει αύξηση ή μείωση των αποδοχών).
Αχρεωστήτως καταβληθείσεςαποδοχές
Τέλος, σύμφωνα με τηνπαρ. 1 του άρθρου 3 του νόμου Ν. 4051/2012, ορίζεται ότι οιτυχόν αχρεωστήτως καταβληθείσεςαποδοχές, που προέκυψαν λόγω μείωσης αυτών από την εφαρμογή του νέου μισθολογίου (Κεφάλαιο Δεύτερο του ν. 4024/2011) και αναλογούν στο χρονικό διάστημα από 1-11-2011 μέχρι και τον πρώτο μήνα εφαρμογής του (καταληκτικός μήνας ο Απρίλιος),παρακρατούνταιισόποσα από τη μισθοδοσία των επόμενων μηνών και μέχρι το μήνα Ιούνιο του 2012.
Σύμφωνα με την παρ 1 του άρθρου 32 του ν. 4024/2011 ορίζονται τα εξής: "Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη κατά το μέρος που ρυθμίζει θέματα που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
Όπου σε διατάξεις νόμων, διαταγμάτων ή άλλων κανονιστικών πράξεων, γίνεται παραπομπή σε διατάξεις που καταργούνται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο νοείται ως παραπομπή στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου που ρυθμίζουν το αντίστοιχο θέμα.
Επιδόματα ή παροχές που προβλέπονται από τις καταργούμενες διατάξεις και τα οποία, κατά παραπομπή άλλων διατάξεων, χορηγούνται σε λειτουργούς ή υπαλλήλους, που δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, εξακολουθούν να καταβάλλονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι παραπεμπόμενες διατάξεις με εξαίρεση την οικογενειακή παροχή, η οποία υπολογίζεται και καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17".
Πηγή: dimosnet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου