Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ
¾¾

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου και
∆ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου
¾¾
Ταχ. ∆/νση:  ∆εκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος Τηλ.: 213-2049028-029, 213-2049000
FAX : 213-2049006

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

Αρ. Απόφασης: 209/2016

Αρ. Πρωτοκόλλου: 20166/18-10-2016é ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα Πρακτικά της από 12.10.2016 τακτικής Συνεδρίασης Νο. 18/2016 του ∆.Σ. του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα:

ëΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την αποδοχή, κατόπιν αιτήµατος, ότι οι εργαζόµενοι Ι.∆.Ο.Χ. στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στην Κοινωφελή Επιχείρηση του ∆ήµου»

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια Συνεδρίαση στο κτίριο του Παγκόσµιου Πολιτιστικού Ιδρύµατος Ελληνισµού
∆ιασποράς (Π.Π.Ι.Ε.∆.) επί των οδών ∆εκελείας 152 & Ατταλείας 2-Νέα Φιλαδέλφεια, (λόγω συνέχισης ύπαρξης τεχνικού προβλήµατος στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς») σήµερα στις 12.10.2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 7 µ.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 19408/7- 10-2016 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 18/2016) του Προέδρου αυτού κ. Γεωργίου Πάνου, που δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και επιδόθηκε νοµίµως µε αποδεικτικό σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στον κ. ∆ήµαρχο και στους Προέδρους των Συµβουλίων των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα Καλλικράτης»).

O ∆ήµαρχος   : AΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Πρόεδρος   : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ
Ο Γραµµατέας   : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ   (από την έναρξη της Συνεδρίασης
µέχρι και το 1ο θέµα της Η.∆.).
Η Γραµµατέας : ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ  (από το 2ο θέµα της Η.∆. µέχρι το πέρας  της Συνεδρίασης).

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


1.  ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2.  ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3.  ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
4.  ΑΝΑΝΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5.  ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
6.  ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
7.  ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
8.  ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ
10.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

11.  ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
12.  ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13.  ∆ΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 14.ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15.  ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ
16.  ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
17.ΜΑΝΩΛΕ∆ΑΚΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
18.  ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
19.ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ
20.ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
21.  ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

22.  ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
23.  ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 24 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 25.ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
26.  ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
27.  ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
28. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
29.  ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
30.  ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
31.  ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
32.  ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ
33.  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑΣτη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 ∆ιοικητικού, µόνιµος υπάλληλος µε βαθµό Α΄ του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010
«Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν 30 παρόντες και 3 απόντες, ως ακολούθως:

∆ΗΜΑΡΧΟΣ : ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

Κουµαριανός Ευάγγελος                                    Κανταρέλης ∆ηµήτριος
Καλαµπόκης Ιωάννης                                          Παπανικολάου Νικόλαος
Γαβριηλίδης Γαβριήλ                                          Γαϊτανά-Αποστολάκη Ευτυχία Ανανιάδης Νικόλαος
Λάλος – Αναγνώστου Μιχαήλ Παπαλουκά Ευτυχία Παπακώστας Βασίλειος
Πρελορέντζος Αρσένιος - Γεώργιος Αντωναρόπουλος Χρήστος - Ευλόγιος Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος
Ρόκου Χαρίκλεια Πάνος Γεώργιος
∆ούλος Ορέστης
Καλύβης Γεώργιος Γαλαζούλα Αλίκη Χαραµαρά Γεωργία Μανωλεδάκης Θεόδωρος Ανδρέου Χριστίνα Γεωργαµλής Λύσσανδρος Τοµπούλογλου Ιωάννης

Κοπελούσος Χρήστος Αράπογλου Γεώργιος Πλάτανος Ελευθέριος
Κόντος Απόστολος Ντάτσης Κωνσταντίνος Κουτσάκης Μιχαήλ Αγαγιώτου Βασιλική
Σιώρης Νικόλαος Γκούµα ∆ανάη-Εύα
Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία


Σηµειώνεται ότι στην Συνεδρίαση ήταν παρόντες τόσο η Πρόεδρος του Συµβουλίου της
∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα ∆ήµητρα Αθανασίου όσο και ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Γεώργιος Κατερίνης.

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις :


·      Οι κ.κ. Γ.Αράπογλου και Ε.Πλάτανος αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 1ου θέµατος της Η.∆..
·      Ο κ. ∆.Αντωνόπουλος προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 3ου θέµατος της Η.∆..
·      Οι κ.κ. Ι.Τοµπούλογλου και Μ.Κουτσάκης αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 3ου θέµατος της Η.∆..
·      Η κα Β.Αγαγιώτου και ο κ. Ν.Σιώρης αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 10ου θέµατος της Η.∆..
·      Η κα Α.Αναγνώστου-Καρκάνη αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 15ου θέµατος της Η.∆..

Απουσίες :
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ν.Παπανικολάου απουσίαζε δικαιολογηµένα, έχοντας ενηµερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του ∆.Σ.

Ο Πρόεδρος, παρουσία του κ. ∆ηµάρχου και των προαναφεροµένων µελών, κήρυξε την έναρξη της σηµερινής τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο 6ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης.

Οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της Η.∆., µε γραπτή δήλωση που τους µοίρασε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και την συµπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή και τους ειδικούς αγορητές που επιθυµούν να µιλήσουν σε κάθε θέµα της Η.∆.

6Ο ΘΕΜΑ Η.∆.


Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 6Ο Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε βάση το υπ΄αριθµ. πρωτ. 18383/22-9-2016 διαβιβαστικό έγγραφο του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού του ∆ήµου ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Κύριε ∆ήµαρχε,
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι ,

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την αποδοχή, κατόπιν αιτήµατος, ότι οι εργαζόµενοι Ι∆ΟΧ στο πρόγραµµα ΒΣΣ καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στην Κοινωφελή Επιχείρηση.

Το Πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», τόσο κατά την διάρκεια της λειτουργίας του στις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των ∆ήµων Ν. Φιλαδέλφειας και Ν. Χαλκηδόνος, όσο και
µετά την συγχώνευσή τους στην νέα Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, µε παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, εξυπηρετεί επί σειρά ετών ηλικιωµένους και ΑµεΑ, παρέχοντας υπηρεσίες πρωτοβάθµιας φροντίδας κατ' οίκον.
Οι πέντε (5) εργαζόµενες στο εν λόγω πρόγραµµα (Αποστολοπούλου Β., Ζήση Μ., Κολιζέρα Σ., Μητσικάρη Μ., Ρούκου Α.) την 23-5-2016 απέστειλαν αίτηµα προς την ΚΕ∆ΦΧ και τον Πρόεδρο της, µε κοινοποίηση προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε το οποίο αιτούνται την στήριξη των µελών του ∆Σ της επιχείρησης αναγνωρίζοντας ότι οι εργαζόµενες στο πρόγραµµα καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του ∆ΦΧ, και η σχέση εργασίας τους είναι σχέση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου καθ' υπόδειξη και εντολή των ανωτέρων τους, µε συγκεκριµένα καθήκοντα σε συγκεκριµένο τόπο και µε συγκεκριµένο ωράριο.
Στο αίτηµα τους οι εργαζόµενες επισηµαίνουν ότι η απασχόληση τους δεν προοριζόταν από την αρχή ως ορισµένου χρόνου, αλλά ήταν πάγια και διαρκής, όπως άλλωστε αποδείχτηκε και στην πράξη από την εξέλιξη και την λειτουργία της δοµής, εφόσον όλες οι εργαζόµενες προσελήφθησαν µέσω ΑΣΕΠ κι εκτελούν ανελλιπώς τα καθήκοντα τους από την ηµεροµηνία πρόσληψης τους (2003-2004) έως σήµερα, αφού ανανεώνονται συνεχώς οι συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου που έχουν

συνάψει, χωρίς ούτε µία ηµέρα διακοπής, απασχολούµενες µε πλήρη εργασία οκταώρου, µε πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, άδειες, κ.λ.π., και συγκεκριµένες υποχρεώσεις.
Το ∆.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος µε την 57/2016 απόφαση αναγνώρισε :

Α) ότι οι πέντε (5) εργαζόµενες στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του ∆ΦΧ, και η σχέση εργασίας τους από την πρόσληψη τους και έως σήµερα είναι σχέση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου καθ' υπόδειξη και εντολή των ανωτέρων τους, µε συγκεκριµένα καθήκοντα σε συγκεκριµένο τόπο και
µε συγκεκριµένο ωράριο.
Β) Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για να λάβει γνώση και να πάρει θέση.

Για τον λόγο αυτόν:

Ζητείται από το ∆Σ του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, να αποφασίσει ως προς την ικανοποίηση του αιτήµατος των πέντε (5) εργαζοµένων στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, µε την αναγνώριση του γεγονότος ότι οι παραπάνω εργαζόµενες στο πρόγραµµα καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του ∆ΦΧ, και η σχέση εργασίας τους είναι σχέση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου καθ' υπόδειξη και εντολή των ανωτέρων τους, µε συγκεκριµένα καθήκοντα σε συγκεκριµένο τόπο και µε συγκεκριµένο ωράριο.

Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές αυτών καθώς και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους.

Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως εισάγεται σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος .

Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και :

·         Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»)
·         Την αριθ. 57/2016 απόφαση του ∆.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
Αναγνωρίζει, αποδεχόµενο σχετικό αίτηµα αυτών, ότι οι πέντε (5) εργαζόµενες στο Πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος (Αποστολοπούλου Β., Ζήση Μ., Κολιζέρα Σ., Μητσικάρη Μ., Ρούκου Α.), καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του ∆.Φ.Χ. και ότι η σχέση εργασίας τους από την πρόσληψή τους έως και σήµερα είναι σχέση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου, καθ' υπόδειξη και εντολή των ανωτέρων τους, µε συγκεκριµένα καθήκοντα, σε συγκεκριµένο τόπο και µε συγκεκριµένο ωράριο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 209/2016.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί.


Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                Η ΑΣΚΗΣΑΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ∆.Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ                                            ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ
ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ.

Κουµαριανός Ευάγγελος Καλαµπόκης Ιωάννης Γαβριηλίδης Γαβριήλ Ανανιάδης Νικόλαος
Λάλος – Αναγνώστου Μιχαήλ Παπαλουκά Ευτυχία Παπακώστας Βασίλειος
Πρελορέντζος Αρσένιος - Γεώργιος Αντωναρόπουλος Χρήστος - Ευλόγιος Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος
Ρόκου Χαρίκλεια
∆ούλος  Ορέστης Καλύβης Γεώργιος Γαλαζούλα Αλίκη Μανωλεδάκης Θεόδωρος Ανδρέου Χριστίνα Γεωργαµλής Λύσσανδρος Κοπελούσος Χρήστος
Κόντος Απόστολος Ντάτσης Κωνσταντίνος Αγαγιώτου Βασιλική Σιώρης Νικόλαος Γκούµα ∆ανάη-Εύα
Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία


Ακριβές Αντίγραφο                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ

Λεβαντή Εµµανολία


Εσωτερική ∆ιανοµή :

-       Αυτοτελές   Τµήµα   Κοινωνικής   Προστασίας,   Παιδείας,   Πολιτισµού   και Αθλητισµού
-       Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Φ.-Χ.
-       Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου
-       Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Πολιτικής
-       ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
-       Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού
-       Γραφείο Γεν. Γραµµατέα
-       Αυτοτελές Γραφείο Νοµικής Υπηρεσίας
-       Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου & ∆ιοικητικής Μέριµνας
-       Σωµατείο Εργαζοµένων ∆ήµου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου