Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 33 -ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ: ΆΡΘΡΟ 98 ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2017
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
                                                                                                            Αριθ. Πρωτ.: οικ. 39456
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
                                                                                                                          ΠΡΟΣ:
                                                                                                Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α.
                                                                                         Α̟ποκεντρωμένες Διοικήσεις της ΧώραςΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 33ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ: ΆΡΘΡΟ 98 ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 98: Ε̟ίδοµα ε̟ικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
Με το άρθρο 98 ̟αρ. 1, 2 και 3 ̟προστίθενται στους δικαιούχους του ε̟πιδόµατος ε̟πικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας του άρθρου 15 ̟αρ. 1 του ν. 4024/2011 (Α’ 226), οι µόνιµοι και δόκιµοι υ̟πάλληλοι και οι υ̟πάλληλοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου και ορισµένου χρόνου, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού και των νοµικών ̟προσώ̟πων αυτών, ̟που υ̟πάγονται στις ειδικότητες ή ̟παρέχουν τις εργασίες ̟που ̟περιλαµβάνονται στις κατωτέρω κατηγορίες ως ακολούθως:   • Στην κατηγορία Α΄ , για την ο̟ποία το ̟ποσό του ε̟πιδόµατος ορίζεται σε εκατόν ̟πενήντα (150) ευρώ, µηνιαίως, συµ̟περιλαµβάνεται το ̟προσω̟πικό ̟που α̟πασχολείται σε συνεργεία α̟πολύµανσης, οι α̟πολυµαντές, οι εργάτες και τεχνίτες βιολογικού καθαρισµού (ήτοι, οι τεχνίτες ή εργάτες ̟που α̟πασχολούνται στις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού και ανεξαρτήτως ειδικότητας -ό̟πως λ.χ. υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ηλεκτροτεχνίτες, µηχανοτεχνίτες, ηλεκτροσυγκολλητές κλ̟.), οι υδραυλικοί, τεχνίτες και εργάτες, (ε̟πίσης ανεξαρτήτως ειδικότητας) ̟που α̟πασχολούνται στην κατασκευή και συντήρηση δικτύων ύδρευσης, α̟ποχέτευσης και τηλεθέρµανσης, στα αντλιοστάσια ύδρευσης - α̟ποχέτευσης, το ̟προσω̟πικό ̟που α̟πασχολείται στην ε̟πο̟τεία καθαριότητας, το ̟προσω̟πικό καθαριότητας εσωτερικών χώρων (συµ̟εριλαµβανοµένων του ̟προσω̟πικού καθαριότητας των ̟παιδικών σταθµών και των σχολικών καθαριστριών), το νοσηλευτικό ̟προσω̟πικό, ό̟πως αυτό ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία (ενδεικτικά, βοηθοί νοσοκόµων, ε̟πισκέ̟πτριες υγείας), οι οδηγοί, χειριστές και εργάτες α̟ποφρακτικών µηχανηµάτων, οι εργάτες και τεχνίτες ψεκασµού, οι εργάτες κο̟πής ψηλών δένδρων (σ.σ. αφορά στο ̟προσω̟πικό εν γένει, ̟που, για την εν λόγω κο̟πή, κάνει χρήση αναβατόριου ή ψηλής σκάλας καθώς και µηχανηµάτων κο̟πής), οι σιδεράδες - αλουµινάδες, καθώς και οι εργάτες καθαριότητας των δηµοτικών νεκροταφείων.   • Στην κατηγορία Β΄, στην ο̟ποία το ̟ποσό του ε̟πιδόµατος ορίζεται σε εβδοµήντα (70) ευρώ µηνιαίως, συµ̟περιλαµβάνονται οι µηχανοτεχνίτες, οι ηλεκτροτεχνίτες (ενδεικτικά: ηλεκτροτεχνίτες αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγοι) οι βαφείς (ενδεικτικά: βαφείς αυτοκινήτων, ελαιοχρωµατιστές κτιρίων) και οι φανο̟οιοί. 


  • Στην κατηγορία Γ΄, στην ο̟ποία το ̟ποσό του ε̟πιδόµατος ορίζεται σε τριάντα ̟πέντε (35) ευρώ µηνιαίως, συµ̟περιλαµβάνεται το ε̟πο̟πτικό ̟προσω̟πικό (µηχανικοί Π.Ε. και Τ.Ε.) ̟που α̟πασχολείται στις εγκαταστάσεις ε̟πεξεργασίας λυµάτων. 


Στην ̟αρ. 4 του άρθρου καθορίζονται αναλυτικά οι ̟προϋ̟ποθέσεις καταβολής του ε̟πιδόµατος ε̟πικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας. 

Ειδικότερα, το ανωτέρω ε̟πίδοµα καταβάλλεται µε την α̟παραίτητη ̟προϋ̟πόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού ̟παρέχουν, ̟πλήρως και α̟ποκλειστικά, τις εργασίες ̟που ̟περιλαµβάνονται στις ανωτέρω κατηγορίες Α, Β και Γ. Ε̟πισηµαίνεται συναφώς ότι, ό̟πως ̟προκύ̟πτει α̟πό τη ρητή διατύ̟πωση της διάταξης της ̟αρ. 1 του άρθρου αυτού («…̟που υ̟πάγονται στις ειδικότητες ή ̟παρέχουν τις εργασίες ̟που ̟περιλαµβάνονται στις κατηγορίες της ̟αρ. 2.»), η τυ̟πική υ̟παγωγή του υ̟παλλήλου στις α̟παριθµούµενες ειδικότητες δεν συνιστά αναγκαία ̟προϋπόθεση για τη χορήγηση σε αυτόν του εν λόγω ε̟πιδόµατος, καθώς το ε̟πίδοµα δικαιούνται και όσοι ̟παρέχουν κατ’ α̟ποκλειστικότητα υ̟πηρεσίες στους χώρους και τις εργασίες ̟που ̟περιγράφονται ανωτέρω, εφόσον συντρέχουν και οι λοι̟πές ̟προϋ̟ποθέσεις ̟που αναφέρονται στην ̟αρ. 4 του άρθρου. 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: 

Υ̟πάλληλος ο ο̟ποίος α̟πασχολείται στην κο̟πή ψηλών δένδρων, χωρίς ωστόσο να ανήκει στην κατηγορία των εργατών (ήτοι ενδεικτικά: δενδροκη̟πουροί – δενδροκόµοι, κη̟πουροί – ανθοκόµοι), δικαιούται το εν λόγω ε̟πίδοµα. 
Ε̟πι̟πλέον, διευκρινίζεται ότι για την εφαρµογή της ̟παρούσας ρύθµισης δεν α̟παιτείται η κατοχή αντίστοιχης οργανικής θέσης κατά ειδικότητα, αλλά αρκεί η κατοχή αντίστοιχης οργανικής θέσης στον γενικότερο κλάδο. Αυτό άλλωστε είναι αυτονόητο για το β’ βαθµό Το̟πικής Αυτοδιοίκησης, ό̟που η κατάταξη του προσωπικού µε βάση τους ̟προσφάτως καταρτισθέντες Οργανισµούς Εσωτερικής Υπηρεσίας, γίνεται σε κενές οργανικές θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο, και όχι σε ειδικότητες, σύµφωνα άλλωστε και µε τη λογική της απλούστευσης, ̟άνω στην οποία στηρίζεται εν ̟πολλοίς η διοικητική µεταρρύθµιση. 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ : 

Α) Υπάλληλος ̟που εκτελεί αποκλειστικά τις εργασίες του υδραυλικού, στους χώρους ̟που ̟προβλέπονται στη διάταξη, αλλά, βάσει του ΟΕΥ του φορέα του, κατέχει θέση ∆Ε Τεχνιτών και όχι θέση ∆Ε Τεχνιτών Υδραυλικών, δικαιούται το εν λόγω ε̟πίδοµα. 

Β) Υπάλληλος ̟που εκτελεί τις εργασίες του καθαριστή εσωτερικών χώρων, αλλά βάσει του ΟΕΥ του φορέα του κατέχει θέση ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας και όχι θέση ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων, δικαιούται το εν λόγω ε̟πίδοµα, εφ’ όσον ̟παρέχει αποκλειστικά την εργασία του σε εσωτερικούς χώρους και ̟πληροί τις λοιπές ̟προϋποθέσεις. 

Σύµφωνα µε την ̟παράγραφο 5, δαπάνες για την καταβολή του ε̟πιδόµατος επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας σε όσους καθίστανται δικαιούχοι αυτού σύµφωνα µε την ̟παράγραφο 1, θεωρούνται νόµιµες εφόσον έχουν ̟πληρωθεί οι ̟προβλε̟όµενες, στην ̟παράγραφο 4, ̟προϋποθέσεις. 

Με τη διάταξη της ̟παραγράφου 6 διευκρινίζεται ότι δεν θίγεται καµία α̟πό τις κατηγορίες και ειδικότητες εργαζοµένων ̟που δικαιούνται το ε̟πίδοµα επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας κατ΄ εφαρµογή νόµων και υπουργικών αποφάσεων ̟που βρίσκονται σε ισχύ. 

Ε̟πισηµαίνεται ότι η ̟προϋπόθεση της «̟πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης» δεν έχει την έννοια της ̟παροχής υπηρεσιών κατά ̟πλήρες ωράριο εργασίας, αλλά την έννοια ότι ο δικαιούχος απασχολείται ̟πλήρως και α̟ποκλειστικά στους χώρους και στις ειδικότητες ̟ου δικαιολογούν την καταβολή του ανωτέρω ε̟πιδόµατος. 

Ε̟ποµένως, το α̟πασχολούµενο στους ΟΤΑ α΄και β΄ βαθµού και στα νοµικά ̟πρόσωπα αυτών, ̟προσωπικό μερικής απασχόλησης δικαιούται το εν λόγω ε̟πίδοµα αναλογικά µε τις ώρες απασχόλησής του. 

Τέλος, ε̟πισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το αριθµ. 2/63599/∆ΕΠ/5-10-2017 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους η υ̟περβάλλουσα µείωση δεν συµψηφίζεται µε το ανθυγιεινό ε̟πίδοµα. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου