Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017

ΥΠΕΣ: Αιτήσεις για προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού στους ΟΤΑ (εγκύκλιος)

ΥΠΕΣ: Αιτήσεις για προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού στους ΟΤΑ (εγκύκλιος)


Εγκύκλιο εξέδωσε ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης, με την οποία ζητά από τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού να προγραμματίσουν τις προσλήψεις για την κάλυψη κενών θέσων για το έτος 2017.
Συγκεκριμένα στην εγκύκλιο τονίζεται:
«Στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού (δήμοι, Περιφέρειες, ΝΠ∆∆ αυτών, Σύνδεσμοι, Ιδρύματα) και στα ΝΠΙ∆ της Αυτοδιοίκησης, οι φορείς αρμοδιότητάς σας παρακαλούνται για την ορθή και έγκαιρη υποβολή των αιτημάτων τους για το έτος 2017, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση και την περιστολή των κρατικών δαπανών.
Για τον προγραμματισμό έτους 2017 πρέπει να τηρηθεί η κατωτέρω διαδικασία ανά
κατηγορία αιτήματος
Α. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΟΤΑ α’ ΚΑΙ β’ ΒΑΘΜΟΥ
1. Για τα αιτήματα που αφορούν σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη
σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου από τους ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού με κάλυψη της
δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που
αναφέρονται στο Παράρτημα 1, με υποχρεωτική συμπλήρωση των υποδειγμάτων αυτού.
Β. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΝΠΙ∆ ΤΩΝ ΟΤΑ α’ & β’ ΒΑΘΜΟΥ
1. Για τα αιτγκήματα που αφορούν σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη
σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στα ΝΠΙ∆ της αυτοδιοίκησης με προέλευση των
πιστώσεων από ιδίους πόρους, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο
Παράρτημα 2α, με υποχρεωτική συμπλήρωση των υποδειγμάτων αυτού.
2. Για την πρόσληψη ∆ιευθυντών σε ∆ημοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις καθώς και για τις ∆ημοτικές Α.Ε. ισχύουν αντίστοιχα τα άρθρα 254 έως 258 και 265 έως 266 του ν. 3463/2006. (Παράρτημα 2β,με υποχρεωτική συμπλήρωση των υποδειγμάτων αυτού.)
Επισήμανση: Όπως γνωρίζετε, για την απευθείας πρόσληψη διευθυντικών στελεχών από τα ΝΠΙ∆ αρμοδιότητάς μας, είτε αυτά προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (τακτικό προσωπικό) είτε επί θητεία (ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου), απαιτείται προηγουμένως η χορήγηση έγκρισης από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει. Οι καθυστερήσεις στην έγκριση πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού έχουν οδηγήσει πολλά ΝΠΙ∆ ΟΤΑ στην αποστολή αιτημάτων για την πρόσληψη διευθυντών (ή γενικών διευθυντών, στην περίπτωση των ∆ΕΥΑ) επί θητεία.
Θα πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι, για να είναι δυνατή η ικανοποίηση αυτώντων αιτημάτων, θα πρέπει στον οικείο Κανονισμό Προσωπικού/Υπηρεσιών ή στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της επιχείρησης ή εταιρείας να προβλέπεται ρητά η δυνατότητα πρόσληψης
διευθυντικού στελέχους επί θητεία, καθώς και να ορίζεται η διάρκειααυτής (π.χ. ίση με τη δημοτική περίοδο).
Επομένως, οι φορείς που ενδιαφέρονται για την αποστολή τέτοιων αιτημάτων θα πρέπει να προβούν σε ανάλογη τροποποίηση των Κανονισμών/Οργανισμών τους, ειδάλλως τα αιτήματα δεν θα προωθούνται.
Γ. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (άρθρο 48 του ν.4325/2015 ΦΕΚ 47/Α/2015)
Για τα αιτήματα που αφορούν σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθμού και ΝΠΙ∆ αυτών, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα Παραρτήματα 3α και 3β, με υποχρεωτική συμπλήρωση των υποδειγμάτων αυτών.
Σημειώνεται ότι για να χαρακτηρίζονται οι προσλήψεις ως «ανταποδοτικού χαρακτήρα»,
πρέπει από τη βεβαίωση περί ύπαρξης πιστώσεων του φορέα να προκύπτει ότι η δαπάνη
καλύπτεται από ανταποδοτικά τέλη και έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του φορέα, στους κωδικούς που αντιστοιχούν σε ανταποδοτικές υπ ηρεσίες.
Με την αριθμ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2.9/51/οικ.27778/27-10-2016 (Α∆Α:7ΛΗΞ465ΦΘΕ-Ε6Π) εγκύκλιο του Υπουργείου ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης παρέχονται οδηγίες για την εξυπηρέτηση αναγκών του τομέα καθαριότητας στους ΟΤΑ, μεταξύ άλλων φορέων.
Ειδικότερα, έπειτα από την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 16 του ν.4429/2016 (ΦΕΚ199/Α/2 1-10-16), οι ανάγκες καθαριότητας των ΟΤΑ καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό από την αυτοδίκαιη παράταση των συμβάσεων των εργαζομένων στις υπηρεσίες αυτές.
Επιπροσθέτως, με τη διάταξη του άρθρου 7 του ν. 4368/2016 εξαιρέθηκαν από την αναστολή της περ. 3 της παρ. ΣΤ’ υποπαρ. ΣΤ1 του ν. 4093/2012, οι διορισμοί και προσλήψεις μόνιμου και Ι∆ΑΧ προσωπικού των κατηγοριών ∆Ε και ΥΕ σε υπηρεσίες αν ταποδοτικού χαρακτήρα και έχει ήδη αποσταλεί η αριθ. πρωτ. 40703/16-12-2016 (Α∆Α:62ΑΛ4 65ΦΘΕ-Φ21) εγκύκλιός μας με την οποία ζητήθηκε από τους φορείς η αποστολή αιτημάτων για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα, γεγονός που θα πρέπει να συνεκτιμηθεί στην υποβολή αιτημάτων για συμβασιούχους.
∆. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ (άρθρο 48 του ν.4325/2015 ΦΕΚ 47/Α/2015)
Για τα αιτήματα που αφορούν σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη
σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου
σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και ΝΠΙ∆ αυτών, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα Παραρτήματα 4α και 4β, με υποχρεωτική συμπλήρωση των υποδειγμάτων αυτών.
 πηγή: aftodioikisi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου