Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2014

Ν.4277/2Ο14 «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 156 / 01.08.2014), προστίθενται δύο (2) νέα εδάφια, ως εξής:

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟ>

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΒΣΣ και ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΗΦΗ

Στο σχέδιο νόμου: «Ρύθμιση δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι αυξημένες ανάγκες, για την Κοινωνική Φροντίδα ηλικιωμένων, αναπήρων, ΑμεΑ κλπ., πρέπει να συνεχισθεί απρόσκοπτα η υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». Από την αξιολόγηση της υλοποίησης του προγράμματος της προηγούμενης περιόδου, προκύπτει η ανάγκη σύστασης ενιαίου συντονιστικού κέντρου για το πρόγραμμα. Επιπλέον, μετά τη θεσμοθέτηση υλοποίησης δύο επιμέρους προγραμμάτων: «Κατ'οίκον φροντίδα συνταξιούχων» και «Κατ'οίκον κοινωνική φροντίδα», και λόγω του γεγονότος ότι εμπλέκονται πολλές υπηρεσίες και φορείς, κρίνεται απαραίτητη η λειτουργία Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε), ως Μονάδα Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» για τον καλύτερο συντονισμό και την αποτελεσματικότερη συνεργασία των εμπλεκομένων στην υλοποίηση του Προγράμματος. Επειδή ένας αριθμός εργαζομένων έχει αποχωρήσει από το πρόγραμμα παρατηρείται ελλιπής στελέχωση και έλλειψη ορισμένων ειδικοτήτων άκρως απαραίτητων για τη λειτουργία του προγράμματος προτείνεται η δυνατότητα αντικατάστασης τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Με την δεύτερη παράγραφο διορθώνεται η παράλειψη της δυνατότητας ΝΠΔΔ να λειτουργούν προγράμματα « Βοήθεια στο Σπίτι».
Με την τρίτη παράγραφο αντιμετωπίζεται η καθυστέρηση έναρξης των
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) τα οποία θα διαχειριστούν τους πόρους του ΕΚΤ (20%) που αφορούν και την λειτουργία των Κοινωνικών δομών και προκειμένου να μην στερηθούν των αντίστοιχων υπηρεσιών άτομα ηλικιωμένα και άτομα με Αναπηρία, προτείνεται η παράταση των συμβάσεων που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και συγκεκριμένα της Πράξης «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων » .Για το ίδιο διάστημα παρατείνονται και οι συμβάσεις εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μετατρέπονται σε αορίστου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 21 του νόμου 2190/94.

2-

ΠΡΟΣΘΗΚΗ - ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου: «Ρύθμιση δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών προστίθεται νέο άρθρο ως εξής:
Άρθρο
1.            Στο τέλος της    παραγράφου του άρθρου 64 του Ν.4277/2Ο14 «Νέο
Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 156 / 01.08.2014), προστίθενται δύο (2) νέα εδάφια, ως εξής:
«Στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, λειτουργεί Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε), Μονάδα Προγράμματος « Βοήθεια στο Σπίτι», με αντικείμενο το συντονισμό και την παρακολούθηση του προγράμματος η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και αποτελείται από εννέα (9) τουλάχιστον μέλη. Με την απόφαση συγκρότησης, καθορίζονται η εξειδίκευση του αντικειμένου, οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την λειτουργία της. Στην Ο.Δ.Ε. συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και της Κ.Ε.Δ.Ε καθώς και στελέχη της Γ.Γ.Πρόνοιας, της Γ.Γ.Κοινωνικής Ασφάλισης, του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της ΕΕΤΑΑ και εκπρόσωποι των εργαζομένων. Οι φορείς υλοποίησης του προγράμματος,
Ο.Τ.Α. και νομικά τους πρόσωπα, ή Ν.Π.Δ.Δ. δύνανται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, να αντικαταστήσουν εργαζόμενους που απεχώρησαν από το πρόγραμμα και για να καλυφθούν αυξημένες ανάγκες, μετά από έγκριση του φορέα που εποπτεύει το πρόγραμμα».
2.            Στη 2'] παράγραφο του άρθρου 64 του N .4277/2014 «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 156 / 01.08.2014), που αντικατέστησε το άρθρο 127 του Ν.4199/2Ο13 (ΦΕΚ Α' 216 / 11-10-2013), σε όποιο σημείο της παραγράφου αναφέρεται «...ή άλλα νομικά πρόσωπα της αυτοδιοίκησης», προστίθεται η φράση « ..ή Ν.Π.Δ.Δ.».
3.            Η ισχύς των συμβάσεων που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο της Πράξης «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Θεματικός Άξονας 4, κατηγορία
2

— 3-

Παρεμβάσεων 3 «Ενέργειες στήριξης ατόμων που χρήζουν βοήθειας») και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, μεταξύ της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. ως δικαιούχου αυτής και των αναδόχων που αναδείχθηκαν από τον σχετικό ανοικτό διαγωνισμό, παρατείνεται από τη λήξη τους μέχρι την 30.09.2015. Η χρηματοδότηση για το παραπάνω χρονικό διάστημα προέρχεται από πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2014 και εθνικούς πόρους και ιδιαίτερα για τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και από πόρους του άρθρου 159 του ν.3852/1Ο, οι οποίοι αποδίδονται στον δικαιούχο. Το ύψος της χρηματοδότησης, η διαδικασίας απόδοσης στον δικαιούχου καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ορίζεται με απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Εσωτερικών.
Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου του απασχολούμενου προσωπικού στους αναδόχους φορείς της τοπικής Αυτοδιοίκησης για την εφαρμογή της Πράξης της προηγούμενης παραγράφου παρατείνονται από τη λήξη τους ομοίως μέχρι την 30.09.2015. Οι ανωτέρω συμβάσεις του προσωπικού σε καμία περίπτωση δεν μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου, κατά τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994.
Αθήνα, 09-12-14
Οι προτείνοντες Βουλευτές

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου