Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ    AΡ. ΠΡΩΤ.    22103/22 -11-2012

Από το πρακτικό της 18ης Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νοτίου Πηλίου

Της    15/ 11 /  2012

Αριθμός Απόφασης : 448/2012

Περίληψη : « Εγκριση ψηφίσματος για το νέο νομοθετικό πλαίσιο του νέου προγράμματος ΄΄ Φροντίδα  κατ΄ οίκον συνταξιούχων και δημοσίευση αυτού. ».
Σήμερα την 15-11-2012, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 13:30, το Δημοτικό Συμβούλιο Νοτίου Πηλίου  συνήλθε σε δημόσια τακτική  συνεδρίαση στην αίθουσα του ΚΕΓΕ Αργαλαστής , ύστερα από την 21174/09-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύτηκε με ανάρτησή της στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία από τα μέλη αφού παρόντες και απόντες ήταν όπως ονομαστικά  αναφέρονται παρακάτω:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1.      ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παπαμαρκάκης Κωνσταντίνος
2.      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Αγγέλη  Σπανοδήμου Χαριτώ{αποχώρησε μετά το 2ο θέμα}
3.      Φλέρης Αθανάσιος,
4.      Σταματάς Παναγιώτης
5.      Παπαδημητρίου Μιλτιάδης
6.      Φορτούνα Μαγδαληνή{μετά το 3ο θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης}
7.      Μαλαμάτης Ευστάθιος,
8.      Λεγαντής Κων/νος,
9.      Καλοβυδούρης Δημήτριος
10.  Βακούλας Σταμάτης
11.  Μαλαθούνης Ιωάννης
12.  Πασιάς Ιωάννης {μετά το 3ο θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης}
13.  Νασιόπουλος Ευάγγελος
14.  Ασπρούδη Φιλίτσα{μετά το 3ο θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης}
15.  Νικ. Ζούζουλα
16.  Βαϊτσης Χρήστος
17.  Γκότσικας Μιχαήλ
18.  Κατσιαφούρης Νικόλαος
19.  Γραμμένος Ευστάθιος{αποχώρησε μετά τα θέματα προ ημερησίας διάταξης}
20.  Αρέθας Απόστολος

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

  1. Γαϊτανάς Μιλτιάδης
  2. Κουτσοφλίνης Θεόδωρος
  3. Παπαβασιλείου Μαρία
  4. Γιαννιός Μιχαήλ
  5. Ντόβας Ευάγγελος
  6. Αναγνώστου Δημήτριος
            Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου κ. Φορτούνας Νικόλαος, καθώς και η υπάλληλος του Δήμου Κρητικού Παρασκευή για την τήρηση των πρακτικών του Συμβουλίου.
                Ο προεδρεύων της συνεδρίασης εισήγαγε το 1ο θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης και εξέθεσε ότι:
Το παρόν θέμα εισάγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο εκτός ημερήσιας διάταξης από τον κ. Δήμαρχο Νοτίου Πηλίου ,προκειμένου να ληφθεί έγκαιρα η σχετική απόφαση.
                Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παράγρ. 6 του Δ.Κ.Κ. Ν.3463/06 για να συζητηθεί κάποιο θέμα ως κατεπείγον και να ληφθεί απόφαση γι΄ αυτό πρέπει πρώτα να αποφασισθεί από την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του ότι το θέμα αυτό είναι κατεπείγον.
                Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
                Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 6 του Ν. 3463/06 και μετά από διαλογική συζήτηση
                                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
                      ΚΡΙΝΕΙ                ΤΟ               ΘΕΜΑ               ΩΣ           ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
            Στη συνέχεια  o κ. Δήμαρχος  ,εισηγούμενος το ανωτέρω στην περίληψη αναφερόμενο στο   της εκτός  ημερήσιας διάταξης θέμα « Εγκριση ψηφίσματος για το νέο νομοθετικό πλαίσιο του νέου προγράμματος ΄΄ Φροντίδα  κατ΄ οίκον συνταξιούχων και δημοσίευση αυτού. », είπε ότι:
Ο Δήμος μας, αφού έλαβε γνώση του μέχρι σήμερα νομοθετικού πλαισίου που καλύπτει το νέο πρόγραμμα «φροντίδα κατ’ οίκον συνταξιούχων» καθώς και των σχετικών ανακοινώσεων-προσκλήσεων του ΙΚΑ με τις οποίες επιχειρείται ουσιαστικά η έναρξη υλοποίησης του προγράμματος αυτού, που πρόκειται να αντικαταστήσει από 1/4/2012 το σημερινό πρόγραμμα «βοήθεια στο σπίτι», στην συνεδρίασή του της 15ης Νοεμβρίου 2012 αποφάσισε να θέσει υπόψη σας τα εξής:
 Το πρόγραμμα “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ” και οι εργαζόμενοι σε αυτό, έχουν καταξιωθεί στη συνείδηση των ανήμπορων ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ του Δήμου μας, ως μια υπηρεσία πάρα πολύ σημαντική και απαραίτητη. Εδώ και  πολλά χρόνια προσφέρονται  προς αυτούς πολύτιμες υπηρεσίες, χωρίς αποκλεισμούς, με κριτήρια κοινωνικά, οικονομικά και υγείας, ενώ δικαιούχοι αποτελούν όλοι οι συνταξιούχοι από 65 ετών και πάνω και όλα τα ΑΜΕΑ.  
Αντίθετα το πρόγραμμα «κατ οίκον φροντίδα συνταξιούχων», που προορίζεται να αντικαταστήσει το ΒΣΣ, έτσι όπως έχει σχεδιαστεί, θεωρούμε ότι δεν ανταποκρίνεται στο σκοπό αυτό. Και αυτό γιατί:
Σε πρώτη φάση: το κριτήριο ένταξης για τα ΑΜΕΑ, που είναι να
έχουν αναπηρία πάνω από 67%,  χωρίς όμως να παίρνουν επίδομα αναπηρίας, σε συνδυασμό με τα χαμηλά οικονομικά κριτήρια και τις λοιπές προϋποθέσεις που θέτει, περιορίζει στο ελάχιστο  τους δικαιούχους. Ευνόητο δε είναι, ότι στην φάση αυτή μένουν χωρίς φροντίδα άλλες κατηγορίες ΑΜΕΑ, με μικρότερο ποσοστό αναπηρίας, που αντιμετωπίζουν όμως σοβαρότατα προβλήματα (κοινωνικό αποκλεισμό, αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεων, κλπ).

Σε δεύτερη φάση: η προϋπόθεση συμπλήρωσης του 78ου έτους προκειμένου να ενταχθεί κάποιος ηλικιωμένος στο πρόγραμμα περιορίζει σημαντικά τον αριθμό των δικαιούχων και αυτής της κατηγορίας.
Για τους παρόχους: Θεωρούμε λάθος το γεγονός, ότι όσον αφορά την πρόσκληση του ΙΚΑ, οι δημοτικές δομές μπαίνουν στην ίδια μοίρα, από πλευράς αντιμετώπισης, με τους ιδιώτες. 
Κάτω λοιπόν από τις συνθήκες που διαβλέπουμε ότι διαμορφώνονται στον δήμο μας και έχουν να κάνουν κυρίως με τον μικρό αριθμό ατόμων που θα δικαιούνται συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα, σε συνδυασμό με την μικρή αμοιβή των 100€ ανά ωφελούμενο, είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να καταστήσει βιώσιμες ακόμη και τις μισές από τις δομές που διαθέτουμε.

Την ίδια στιγμή, δεν προβλέπετε τίποτα για την κατοχύρωση των εργαζομένων που τόσα χρόνια κάνουν ότι είναι δυνατό για την φροντίδα των συμπολιτών μας, μάλιστα κάτω από αντίξοες συνθήκες και πολλές φορές απλήρωτοι για μεγάλα διαστήματα και οι οποίοι αν δεν υπάρξει πρόβλεψη θα μείνουν στο δρόμο.

Ως εκ τούτου συμπερασματικά θα λέγαμε, ότι το «κατ οίκον φροντίδα» ΔΕΝ εκπληρώνει το σκοπό του, που υποτίθεται ότι είναι η παγίωση της βοήθειας και της φροντίδα προς τους ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ στη χώρα μας. Και αυτό γιατί απλά δεν τους καλύπτει. Και για τον λόγο αυτό πρέπει να καταργηθεί ή να τροποποιηθεί ριζικά και άμεσα, στη βάση των προτάσεων που έχουν γίνει από την ΚΕΔΕ και την αρμόδια επιτροπή της (Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης & Απασχόλησης) με τις οποίες ταυτιζόμαστε.

Ακόμη, με βάση τα πιο πάνω αναφερόμενα, θεωρούμε ότι από την στιγμή :

α) που ως χώρα πρέπει να κάνουμε υπηρεσία τη φροντίδα ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ  ώστε να την εξασφαλίσουμε σταθερά για το Δήμο μας και για τη χώρα.

β)που πρέπει να έχουμε ένα δίχτυ προστασίας για τους ανήμπορους και φτωχούς που συνεχώς αυξάνονται λόγω δημοσιονομικής πολιτικής.

γ) που  πρέπει να εξασφαλίσουμε το υπάρχον προσωπικό, οι οποίοι προσφέρουν τόσα χρόνια τις υπηρεσίες τους και έχουν «δεθεί» με τον κόσμο, ενώ έχουν προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ και καλύπτουν ουσιαστικά πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

δ) που οι Δημοτικές δομές οι οποίες  λειτουργούν σήμερα σε όλη τη χώρα φροντίζουν 130.000 ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ, χωρίς αποκλεισμούς και άδικα κριτήρια.

ε) που δεν πρέπει οι Δημοτικές δομές να μπαίνουν σε κοινή αντιμετώπιση με ιδιωτικές επιχειρήσεις και πρόσωπα.

στ) που έχουμε εξασφαλίσει με νόμο (ΑΚΑΓΕ-ασφαλιστικές εισφορές 0,2%, αλλά και τη συμβατική υποχρέωση του Υπ. Εσωτερικών να συμβάλει χρηματικά για τους δικούς του δικαιούχους) χρήματα που μπορούν να εξασφαλίσουν την βιωσιμότητα όλων ή τουλάχιστον αρκετών από τις δημοτικές δομές.
Θα πρέπει:
1) Να εξασφαλιστεί με ένα συνολικό πλαίσιο-νόμο η σταθερή χρηματοδότηση του υπάρχοντος ΒσΣ και των Δημοτικών δομών.
2) Να διασφαλιστεί η σταθερή εργασία των ήδη εργαζομένων στις Δημοτικές δομές που έχουν προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ και καλύπτουν ουσιαστικά πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
 
     Ακολούθως ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά
Τ Ο  Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο
  αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, καθώς και όλα τα στοιχεία που κατατέθηκαν
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τα ανωτέρω αναφερόμενα στην εισήγηση της παρούσας και προτείνει να αποσταλεί σε αρμόδιους φορείς το σχετικό ψήφισμα με θέμα το νέο νομοθετικό πλαίσιο του νέου προγράμματος
΄΄ Φροντίδα  κατ΄ οίκον συνταξιούχων ΄΄ και δημοσίευση αυτού.    
Β. Το ψήφισμα αυτό προτείνουμε να απευθυνθεί στους πιο κάτω:
Τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Στυλιανίδη
Τον Υφυπουργό Εργασίας κ.Παναγιωτόπουλο
Το Δ.Σ.  της ΚΕΔΕ και τον πρόεδρό της κ. Ασκούνη,
Τον πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής Κοινωνικής πολιτικής της ΚΕΔΕ
Το ΙΚΑ-Δνση “κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων”      

και να κοινοποιηθεί στους:
1. κ.. Μεντζέλο Α.,Διευθυντή προσωπικού ΟΤΑ,  Υπ. Εσωτερικών

2.  Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας

3.  κ. Κομνηνού, Υπ. Εργασίας

4. Υπ. Υγείας
Γ. Το ανωτέρω ψήφισμα να δημοσιευθεί στον Τύπο.
Δ. Αναθέτει στον Δήμαρχο Νοτίου Πηλίου τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.         
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό       448 / 2012 .
                    Συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται :                          


Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
Υπογραφή

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Aργαλαστή 15-11-2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τα Μέλη
Υπογραφές
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου