Τρίτη, 3 Απριλίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2018-31/12/2018


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2018»


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
1/1/2018-31/12/2018Εν όψει  της έναρξης χρηματοδότησης του Προγράμματος “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ” 2018 και μετά την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Ενιαίου Φορέα Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της Ελληνικής Εταιρείας Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 153. του Ν4483/2017          (ΦΕΚ A 107,31/7/2017).
·         από το λογαριασμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που τηρείται στο ΑΚΑΓΕ,
·         από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
·         από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και
·         από πόρους της ειδικής εισφοράς ασφαλισμένων IKA ETAM,

καλούνται όλοι οι φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα να αποστείλουν  συμπληρωμένα τα ΕΝΤΥΠΑ :    Α1-18, Α2-18, Α3-18, Α4-18  ΚΑΙ Α7-18
(που έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο μας www.eetaa.gr),

·           ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ σε EXCEL στη διεύθυνση
με την ένδειξη (ΘΕΜΑ) ΒΣΣ2018 Α΄ ΔΟΣΗ και την Επωνυμία του φορέα σας
Χωρίς την αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου δεν θα είναι εφικτή η εκταμίευση της δόσης
·           ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ στη διεύθυνση (ΕΕΤΑΑ, Μυλλέρου 73-77, 104 36 ΑΘΗΝΑ υπόψη κου Λ. ΚΟΥΝΕΝΗ – με την ένδειξη
·            «ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ/ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α΄ ΔΟΣΗΣ ΒΣΣ2018»,

ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   20 Απριλίου 2018   ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.  (ΥΠΟΨΙΝ Κου Λ. ΚΟΥΝΕΝΗ ).

Οι Φορείς Υλοποίησης του προγράμματος που δεν έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο Πρόγραμμα για τα προηγούμενα έτη, δεν μπορούν να ενταχθούν σε νέο πριν την τακτοποίηση των προηγούμενων ετών, στο χρονικό πλαίσιο που θέτει το πρόγραμμα

Όλοι οι φορείς θα πρέπει να παρέχουν οιαδήποτε άλλη πληροφορία ή και στοιχείο τους ζητηθεί  σε σχέση:
 1. με την δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου εξυπηρετουμένων και
 2. με την προσπάθεια ελέγχου, βελτίωσης και επέκτασης των ευεργετικών αποτελεσμάτων του προγράμματος

A.   ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ για την Α ΄  ΔΟΣΗ (45%)
Τα παρακάτω έντυπα θα πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή  20Η Απριλίου σε φυσικό αρχείο και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία excel) στην διεύθυνση diam@eetaa.gr ή lkoun@eetaa.gr

 1. Το Έντυπο Α1-18 συμπληρώνεται για τον μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2018 .
 2. Το Έντυπο Α2-18 αφορά τον μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2018 ως βάση υπολογισμού του συνολικού προβλεπόμενου αιτούμενου ποσού για τις μισθοδοσίες του έτους 2018.
 3. Το Έντυπο Α3-18 συμπληρώνεται με βάση το έντυπο Α2-18 για όλο το χρονικό διάστημα του προγράμματος και περιλαμβάνει επιπλέον το κόστος χρήσης οχημάτων και το διοικητικό κόστος (αποτελεί το συνολικό αιτούμενο ποσό). Καλούνται όλοι οι φορείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στον προσδιορισμό και στη σύνταξη του προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψιν τον απολογισμό του 2017 και τους χρηματοδοτικούς περιορισμούς, έτσι ώστε να μην παρατηρηθούν αποκλίσεις, που πιθανόν να καθυστερήσουν τις εκταμιεύσεις των δόσεων.

 Όλοι οι φορείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αύξηση του προϋπολογισμού τους θα μπορεί να γίνει μόνο με την υποβολή του ΕΝΤΥΠΟΥ Α8-18.
Το Έντυπο Α8-18 συμπληρώνεται, υπογράφεται και αποστέλλεται στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. (σε φυσικό αρχείο και ηλεκτρονική μορφή).
Το έντυπο θα πρέπει να λάβει Αριθμό Πρωτοκόλλου ΕΕΤΑΑ από την 1η έως και την 31η Ιουλίου 2018 και ώρα 12:00.
Ουδεμία άλλη αύξηση προϋπολογισμού θα εξετασθεί.

 1. To Έντυπο Α4-18 συμπληρώνεται συγκεντρωτικά για τις ειδικότητες του ΒσΣ ανά σχέση εργασίας των απασχολουμένων.
 2. Το Έντυπο Α7-18 συμπληρώνεται για τον μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2018.
 

B.   ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ για την Β΄  ΔΟΣΗ (30%)
Θα πρέπει να αποσταλεί το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 29η Ιουνίου 2018 σε φυσικό αρχείο και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία excel) στην διεύθυνση diam@eetaa.gr ή lkoun@eetaa.gr

 1. Το Έντυπο Α1-18 (για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο  2018) συμπληρώνεται, υπογράφεται και αποστέλλεται στην ΕΕΤΑΑ (σε φυσικό αρχείο και ηλεκτρονική μορφή) το αργότερο στις 29 Ιουνίου.

Γ.  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  ΕΝΤΥΠΩΝ για την  Γ΄  ΔΟΣΗ (17%)
Τα παρακάτω έντυπα θα πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή  19η Οκτωβρίου 2018 σε φυσικό αρχείο και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία excel) στην διεύθυνση diam@eetaa.gr ή lkoun@eetaa.gr


1.    Το Έντυπο Α1-18 συμπληρώνεται για τον μήνα ΙΟΥΛΙΟ 2018 .
2.    Το Έντυπο Α6-18 συμπληρώνεται για τους μήνες Ιανουάριο έως και Αύγουστο  2018 και αφορά την πλήρη εξόφληση των μισθοδοσιών (πληρωτέο, ΙΚΑ, ΦΜΥ, Αλληλεγγύη και λοιποί φόροι). Μαζί με το φυσικό αρχείο αποστέλλονται όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά εξόφλησης που αναγράφονται στο έντυπο (ΜΙΣΘΟΔΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΕΑΠ «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ»  στις οποίες θα δηλωθεί χειρόγραφα, ενυπόγραφα και με σφραγίδα του φορέα το ποσό που αφορά το ΒσΣ, το είδος της δαπάνης, ποιο μήνα αφορά και ότι έχει εξοφληθεί  , εξτρέ τραπέζης κλπ).
3.    Το Έντυπο Α7-18 συμπληρώνεται για τον μήνα ΙΟΥΛΙΟ 2018. Δ.  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  ΕΝΤΥΠΩΝ για την Δ΄  ΔΟΣΗ (8%)
Τα παρακάτω έντυπα θα πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι και την Πέμπτη 28η Φεβρουαρίου 2019 σε φυσικό αρχείο και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία excel) στην διεύθυνση diam@eetaa.gr ή lkoun@eetaa.gr

 1. Το Έντυπο Α1-18 συμπληρώνεται για τον μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2018 .
 2. Το Έντυπο Α5-18, θα πρέπει να περιλαμβάνει εκδοθέντα εντός του προγράμματος και εξοφληθέντα έως και την 21/12/2018 παραστατικά. Μαζί με το φυσικό αρχείο αποστέλλονται αντίγραφα των παραστατικών καθώς και όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά εξόφλησης που αναγράφονται στο έντυπο ( αντίγραφα τιμολογίων και καταθετήρια εξόφλησης τους, ή αντίγραφα επιταγών και εξτρέ εξόφλησης τους στο οποίο αναφέρεται ο αριθμός της επιταγής).
Σημ.: Στα αντίγραφα των τιμολογίων θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα η επωνυμία  του εκδότη, ο αριθμός του τιμολογίου, η ημερομηνία έκδοσής του και το πληρωτέο ποσό
         Στα καταθετήρια θα πρέπει να είναι ευανάγνωστη η επωνυμία του δικαιούχου η οποία και πρέπει να ταυτίζετε πλήρως με τον εκδότη του τιμολογίου

 ΠΡΟΣΟΧΗ κανένα αποδεικτικό δεν θα γίνει δεκτό, αν δεν αναγράφεται  κατά την έκδοση του είτε από τον εκδότη, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2018, είτε στο ένταλμα πληρωμής.

 1. Το Έντυπο Α6-18 συμπληρώνεται για τους μήνες Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο 2018 και αφορά την πλήρη εξόφληση των μισθοδοσιών (πληρωτέο, ΙΚΑ, ΦΜΥ, Αλληλεγγύη και λοιποί φόροι). Μαζί με το φυσικό αρχείο αποστέλλονται όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά εξόφλησης που αναγράφονται στο έντυπο (ΜΙΣΘΟΔΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΕΑΠ «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ»  στις οποίες θα δηλωθεί χειρόγραφα, ενυπόγραφα και με σφραγίδα του φορέα το ποσό που αφορά το ΒσΣ, το είδος της δαπάνης, ποιο μήνα αφορά και ότι έχει εξοφληθεί, εξτρέ τραπέζης κλπ).

 1. Το  Έντυπο Α7-18 συμπληρώνεται για τον μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2018. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (συνοπτική παρουσίαση)

1.    Α΄ Δόση  ύψους  45% (σαράντα πέντε τοις εκατό) μετά:
 • την συμπλήρωση και αποστολή Εντύπων  Α1-18, Α2-18, Α3-18, A4-18,       Α7-18
 • την συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης και την έγκριση των σχετικών ποσών
 • την ανάρτηση σχετικού πίνακα με τα ποσά στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ
 • την αποστολή σχετικού τιμολογίου στο οποίο θα αναγράφεται  «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2018 Α΄ ΔΟΣΗ» και
 • την λήψη από την ΕΕΤΑΑ της σχετικής χρηματοδότησης.

2. Β΄ Δόση ύψους 30% (τριάντα τοις εκατό) μετά την:
 • την συμπλήρωση και αποστολή του Εντύπου Α1-18 ( Απριλίου  και Μαΐου 2018)
 • την συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης και την έγκριση των σχετικών ποσών
 • την ανάρτηση σχετικού πίνακα με τα ποσά στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ
 • την αποστολή σχετικού τιμολογίου στο οποίο θα αναγράφεται «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2018 Β΄ ΔΟΣΗ» και
 • την λήψη από την ΕΕΤΑΑ της σχετικής χρηματοδότησης.

3. Γ΄ Δόση ύψους 17 % (δέκα επτά τοις εκατό) μετά την :
 • την συμπλήρωση και αποστολή Εντύπων Α1-18(Ιούλιος  2018), Α6-18 (από Ιανουάριο έως και Αύγουστο  2018) και Α7-18 (Ιούλιος 2018)
 • την συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης και την έγκριση των σχετικών ποσών
 • την ανάρτηση σχετικού πίνακα με τα ποσά στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ
 • την αποστολή σχετικού τιμολογίου στο οποίο θα αναγράφεται «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2018 Γ΄ ΔΟΣΗ» και
 • την λήψη από την ΕΕΤΑΑ της σχετικής χρηματοδότησης.


4. Δ΄ Δόση-αποπληρωμή ύψους έως 8 % (οκτώ τοις εκατό) μετά την :
 • την συμπλήρωση και αποστολή Εντύπων  Α1-18 (Δεκέμβριος 2018), Α5-18, Α6-18 (Σεπτέμβριος έως και Δεκέμβριος 2018) και Α7-18(Δεκέμβριος 2018)
 • την συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης και την έγκριση των σχετικών ποσών
 • την ανάρτηση σχετικού πίνακα με τα ποσά στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ
 • την αποστολή σχετικού τιμολογίου στο οποίο θα αναγράφεται     «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2018 Δ΄ ΔΟΣΗ- ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ» και
 • την λήψη από την ΕΕΤΑΑ της σχετικής χρηματοδότησης.
 περισσότερα στη σελίδα της εεταα 

ΓΙΑ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΤΕ ΣΤΗΝ Κα   Χ.ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑ  ΚΑΙ ΣΤΟΝ Κο Λ. ΚΟΥΝΕΝΗ  ΣΤΟ ΤΗΛΕΦ. 210-52.14.600 .

Ημερομηνία ανάρτησης:  Τρίτη 3 Απριλίου 2018

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου