Παρασκευή, 24 Μαΐου 2013

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22η Μισθολογίου


1


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αθήνα, 20/2/2013
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. οικ. 2/19352/0022
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22η Μισθολογίου
ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών
Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 37
101 65 – Αθήνα
Τηλέφωνα :
Δ΄ ΤΜΗΜΑ
ΝΠΙΔ – ΔΕΚΟ 33 38 351, 388
ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση κοινών υπουργικών αποφάσεων.».
Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις παρακάτω κοινές υπουργικές αποφάσεις :
1. Την αριθμ. 2/844/0022/4-1-2013 (ΦΕΚ 43 Β΄) «Καθορισμός αποδοχών δικηγόρων που
παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής στους φορείς της περ. 12 της
υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α΄)», η οποία έχει
αναρτηθεί στη «Διαύγεια» με ΑΔΑ : ΒΕΙΕΗ – 04Ρ. Επισημαίνεται ότι για τους ως άνω δικηγόρους των
ΝΠΙΔ και των ΔΕΚΟ του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005, θα εφαρμοστεί το ίδιο καθεστώς με αυτό των
δικηγόρων του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδειχθεί στην κατάργηση
του χρονοεπιδόματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 9 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, που προβλεπόταν μέχρι τις 31-12-2012. Από 1-1-2013 δεν
υπολογίζεται χρονοεπίδομα στις αποδοχές των ανωτέρω. Κατόπιν αυτών, για τον υπολογισμό τυχόν
υπερβάλλουσας μείωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011, θα
πρέπει να συγκριθούν οι αποδοχές που αυτοί ελάμβαναν κατά την 31-12-2012 με αυτές που
προβλέπονται κατά την 1-1-2013. Σε περίπτωση που η μείωση των αποδοχών είναι μεγαλύτερη του
25%, τότε το υπερβάλλον ποσό καταβάλλεται ως υπερβάλλουσα μείωση, η οποία θα περικόπτεται
ετησίως κατά το 1/3 από 1-1-2014 και εφεξής. Σχετική η αριθμ. 2/20433/0022/8-3-2012 (ΑΔΑ : Β44ΓΗ –
ΑΝΙ) εγκύκλιός μας.
2. Την αριθμ. 2/840/0022/4-1-2013 (ΦΕΚ 37 Β΄) «Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στα ΝΠΙΔ και τις ΔΕΚΟ της
περ. 12 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α΄)» η
οποία έχει αναρτηθεί στη «Διαύγεια» με ΑΔΑ : ΒΕΙΕ4 – ΣΓΘ. Επισημαίνεται ότι το ανωτέρω προσωπικό
δεν κατατάσσεται σε βαθμούς αλλά λαμβάνει το βασικό μισθό του μισθολογικού κλιμακίου που
αντιστοιχεί στο βαθμό κατάταξης που θα είχε εάν κατατασσόταν σε αυτούς. Η κατάταξη γίνεται
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του ν. 4024/2011 και όχι αυτές του άρθρου 28 του
ίδιου νόμου. Διευκρινίζεται ότι για την κατάταξη αναγνωρίζεται ο προβλεπόμενος χρόνος για την
κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος καθώς και χρόνος προϋπηρεσίας μέχρι επτά (7)
έτη, που έχει παρασχεθεί σε Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ ή ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005.
ΑΔΑ: ΒΕΤΟΗ-35Ν
2
Κατόπιν των ανωτέρω το ως άνω προσωπικό θα καταταγεί στα Μ.Κ. των βαθμών του
Ν.4024/2011 ως εξής:
Όσοι κατέχουν απλό πανεπιστημιακό τίτλο θα καταταγούν μισθολογικά στον ΣΤ΄ βαθμό της ΠΕ
κατηγορίας.
Όσοι κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο θα καταταγούν μισθολογικά στον Ε΄ βαθμό της ΠΕ
κατηγορίας.
Όσοι κατέχουν διδακτορικό τίτλο θα καταταγούν μισθολογικά στον Δ΄ βαθμό της ΠΕ
κατηγορίας.
Επιπλέον, θα τους αναγνωριστεί και τυχόν προϋπηρεσία με ανώτατο όριο τα επτά (7) έτη. Σε
περίπτωση κατοχής και μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου, εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 6
του Ν. 4024/2011 κατά την οποία «στην περίπτωση που συντρέχουν στο ίδιο πρόσωπο περισσότερες
από μία από τις παραπάνω ρυθμίσεις, εφαρμόζεται η ευνοϊκότερη ρύθμιση, καθώς και η μισή χρονική
ρύθμιση της επόμενης ευνοϊκότερης ρύθμισης», που σημαίνει ότι οι υπάλληλοι ΙΔΟΧ που διαθέτουν
και μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο κατατάσσονται μισθολογικά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
για τον Δ΄ βαθμό της ΠΕ κατηγορίας (εφαρμογή ευνοϊκότερης ρύθμισης), αλλά συνάμα κερδίζουν και 1,
επιπλέον, χρόνο λόγω της κατοχής και μεταπτυχιακού τίτλου (εφαρμογή της μισής χρονικής ρύθμισης
της επόμενης ευνοϊκότερης ρύθμισης).
Επισημαίνεται ότι, οποιοσδήποτε μεταπτυχιακός και διδακτορικός τίτλος κατατίθεται από το εν
λόγω προσωπικό, εκτός από το ότι πρέπει να είναι επίσημα αναγνωρισμένος, πρέπει να διαθέτει
συνάφεια με τα αντικείμενα στα οποία το προσωπικό αυτό απασχολείται.
Σε περίπτωση που το ανωτέρω προσωπικό δεν απασχολείται με πλήρες ωράριο, τότε θα
λαμβάνει μέρος των προβλεπόμενων, για το πλήρες ωράριο, αποδοχών, ανάλογα με τις ώρες εργασίας
του.
3. Με αφορμή την παρούσα κοινοποίηση, και κατόπιν πλήθους αιτημάτων διαφόρων
φορέων, σας ενημερώνουμε και για το ακόλουθο ζήτημα: μετά την ένταξη του προσωπικού των
Ν.Π.Ι.Δ. και των Δ.Ε.Κ.Ο. του Α΄ Μέρους του ν. 3429/2005 στις βαθμολογικές και μισθολογικές
ρυθμίσεις του Δεύτερου Κεφαλαίου του ν. 4024/2011, από 1-1-2013 έως και 30-6-2013 είναι ενεργή η
εξουσιοδότηση για την έκδοση απόφασης καθορισμού επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής
εργασίας σε κατηγορίες προσωπικού των παραπάνω φορέων, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 15
παρ. 1 του ν. 4024/2011. Η εν λόγω διάταξη προβλέπει την έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων
των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του
κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση των αποφάσεων
αυτών, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας που προβλέπει ο νόμος, πρέπει οι φορείς να υποβάλλουν
στο εποπτεύον υπουργείο τα αιτήματά τους. Κατόπιν, το αρμόδιο υπουργείο πρέπει να καταρτίσει
σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης, κατά προτίμηση για το σύνολο των φορέων που εποπτεύει, και
στη συνέχεια να το υποβάλλει στους Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Οικονομικών για συνυπογραφή.
Από 1-1-2013, και μέχρι την έκδοση των παραπάνω αποφάσεων, δεν είναι δυνατή η χορήγηση
επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε οποιαδήποτε κατηγορία προσωπικού των
παραπάνω φορέων.
Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Χ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Α. Αποδέκτες προς ενέργεια :
1. Όλα τα Υπουργεία
α. Γραφεία κ.κ. Υπουργών, Αν. Υπουργών και Υφυπουργών
β. Γραφεία κ.κ. Γενικών και Ειδικών Γραμματέων
ΑΔΑ: ΒΕΤΟΗ-35Ν
3
γ. Δ/νσεις Διοικητικού
δ. Δ/νσεις Οικονομικού
με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα σε όλα τα Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο.
του Α΄ Μέρους του ν. 3429/2005 που εποπτεύουν.
Ιδίως οι αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλούνται να
κοινοποιήσουν την παρούσα σε όλους τους Δήμους, προκειμένου αυτοί να
ενημερώσουν τα Ν.Π.Ι.Δ. και τις Α.Ε. που εποπτεύουν.
2. Αρχηγεία Σωμάτων Ασφαλείας, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ.
3. Ελεγκτικό Συνέδριο
4. Όλες τις Περιφέρειες
α. Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων
β. Δ/νσεις Οικονομικού
γ. Δ/νσεις Διοικητικού
με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα σε όλα τα Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο.
του Α΄ Μέρους του ν. 3429/2005 που εποπτεύουν.
5. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
α. Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων
β. Δ/νσεις Οικονομικού
γ. Δ/νσεις Διοικητικού
6. Βουλή των Ελλήνων
Λογιστήριο
7. Συμβούλιο της Επικρατείας
8. Άρειο Πάγο
9. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
10. Όλες τις Υ.Δ.Ε.
11. Όλες τις Δ.Ο.Υ. και
Δ/νσεις Επιθεωρήσεως Δ.Ο.Υ.
12. Όλες τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές (Α.Δ.Α.)
13.
Γ.Λ.Κ.
Δ/νση 50η
Κάνιγγος 29 , 101 10 Αθήνα
14.
Γ.Λ.Κ.
Ενιαία Αρχή Πληρωμής
Κάνιγγος 29, 101 10 Αθήνα
15.
Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ
Λ. Συγγρού 101 και Λαγουμιτζή 40
117 45 Αθήνα.
Β. Εσωτερική διανομή :
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής
3. Γραφεία κ. Γεν. Δ/ντών Γ.Λ.Κ.
4. Δ.22 – Α΄,Β΄,Γ΄,Δ΄ (10 αντίγραφα)
5. Δ.47
6. Δ/νση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης
7. Δ.26
ΑΔΑ: ΒΕΤΟΗ-35Ν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου